فلزیاب و گنج یاب و دستگاه گنج یاب و طلایاب و فلزیاب تصویری

 دستگاه فلزیاب و گنج یاب تصویری و دستگاه طلا یاب و دستگاه گنج یاب تصویری و فروش فلزیاب و طلا یاب تصویری و خرید فلزیاب و دستگاه طلایاب و دستگاه فلزیاب تصویری و دستگاه طلا یاب تصویری و طلایاب تصویری و طلا ياب و انواع فلزیاب و انواع دستگاه گنج یاب و فلزیاب دست ساز و خرید گنج یاب وفلز ياب وبهترین دستگاه گنج یاب وکیت فلزیاب وطلایاب اندروید و خرید دستگاه گنج یاب و ساخت فلزیاب و گنج یاب اندروید و طلا یاب موبایل و فروش گنج یاب و دستگاههای گنج یاب و فروش دستگاه گنج یاب و طلایاب حرفه ای و گنج یاب ماهواره ای

لزیاب کبری و ردیاب طلا و ساخت دستگاه فلزیاب و دستگاه های گنج یاب و فلزیاب پالسی و فروش دستگاه فلزیاب و ساخت دستگاه گنج یاب و فلزیاب لورنز و ساخت فلزیاب حرفه ای و خرید دستگاه فلزیاب و خرید طلایاب و طلا یاب دستی فروش طلایاب و جدیدترین دستگاه گنج یاب و دستگاه گنج یاب لورنز و دستگاه طلا یاب حرفه ای گنج یاب و فلزیاب ودستگاه گنج یاب وطلایاب ودستگاه فلزیاب وفلزیاب تصویری وگنج یاب تصویری و دستگاه طلا یاب ودستگاه گنج یاب تصویری و فروش فلزیاب وطلا یاب تصویری وبهترین دستگاه گنج یاب و خرید فلزیاب و دستگاه طلا یاب تصویری و طلا ياب و خرید گنج یاب و فلز ياب و طلا یاب اندروید و خرید دستگاه گنج یاب و دستگاه فلزیاب تصویری و دستگاه طلا یاب حرفه ای و گنج یاب اندروید و اجاره دستگاه گنج یاب و دستگاه گنج یاب کبری و طلا یاب موبایل و فروش گنج یاب و دستگاه گنج یاب ماهواره ای و دستگاههای گنج یاب و فروش دستگاه گنج یاب و طلایاب حرفه ای و دستگاه گنج یاب صویری امریکایی و انواع فلزیاب و گنج یاب ماهواره ای و انواع دستگاه گنج یاب و فلزیاب کبری و اجاره فلزیاب و ردیاب طلا و دستگاه های گنج یاب و بهترین گنج یاب و فروش دستگاه فلزیاب و ساخت دستگاه گنج یاب و فلزیاب لورنز و خرید دستگاه فلزیاب و خرید طلایاب و طلا یاب دستی و فروش طلایاب و جدیدترین دستگاه گنج یاب و دستگاه گنج یاب لورنز و خرید دستگاه طلایاب و felezyab و طلایاب و فلزیاب و گنج یاب و دستگاه گنج یاب و فلزیاب تصویری و دستگاه فلزیاب و گنج یاب تصویری و دستگاه طلا یاب و دستگاه گنج یاب تصویری و فروش فلزیاب و طلا یاب تصویری و بهترین دستگاه گنج یاب و خرید فلزیاب و دستگاه طلا یاب تصویری و طلا ياب و انواع دستگاه گنج یاب و خرید گنج یاب و فلز ياب و طلا یاب اندروید و خرید دستگاه گنج یاب و ساخت فلزیاب و دستگاه فلزیاب تصویری و دستگاه طلا یاب حرفه ای و گنج یاب اندروید و انواع گنج یاب و اجاره دستگاه گنج یاب و طلا یاب موبایل و فروش گنج یاب و دستگاههای گنج یاب و فروش دستگاه گنج یاب و طلایاب حرفه ای و دستگاه گنج یاب تصویری امریکایی و انواع فلزیاب و گنج یاب ماهواره ای و فلزیاب کبری و اجاره فلزیاب و ردیاب طلا و ساخت دستگاه فلزیاب و دستگاه های گنج یاب و فلزیاب پالسی و بهترین گنج یاب و طلایاب اندروید و فروش دستگاه فلزیاب و ساخت دستگاه گنج یاب و مدار فلزیاب و فلزیاب لورنز و طلا یاب برای اندروید و ساخت فلزیاب حرفه ای و خرید دستگاه فلزیاب و خرید طلایابفلزیاب و گنج یاب و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب و طلایاب و فلزیاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب و گنج یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب طلا یاب و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری و فروش فلزیاب و طلا یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری و خرید فلزیاب و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب طلایاب و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب طلا یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری و طلایاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری و طلا ياب و انواع فلزیاب و انواع دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب و فلزیاب دست ساز و خرید گنج یاب وفلز ياب وبهترین دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب وکیت فلزیاب وطلایاب اندروید و خرید دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب و ساخت فلزیاب و گنج یاب اندروید و طلا یاب موبایل و فروش گنج یاب و دستگاه طلایاب گنج یابفلزیابهای گنج یاب و فروش دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب و طلایاب حرفه ای و گنج یاب ماهواره ای و فلزیاب کبری و ردیاب طلا و ساخت دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب های گنج یاب و فلزیاب پالسی و فروش دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب و ساخت دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب و فلزیاب لورنز و ساخت فلزیاب حرفه ای و خرید دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب و خرید طلایاب و طلا یاب دستی فروش طلایاب و جدیدترین دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب لورنز و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب طلا یاب حرفه ای و گنج یاب و فلزیاب ودستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب وطلایاب ودستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب وفلزیاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری وگنج یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب طلا یاب ودستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری و فروش فلزیاب و فلزیاب و گنج یاب و دستگاه گنج یاب و طلایاب و فلزیاب تصویری و دستگاه فلزیاب و گنج یاب تصویری و دستگاه طلا یاب و دستگاه گنج یاب تصویری و فروش فلزیاب و طلا یاب تصویری و خرید فلزیاب و دستگاه طلایاب و دستگاه فلزیاب تصویری و دستگاه طلا یاب تصویری و طلایاب تصویری و طلا ياب و انواع فلزیاب و انواع دستگاه گنج یاب و فلزیاب دست ساز و خرید گنج یاب وفلز ياب وبهترین دستگاه گنج یاب وکیت فلزیاب وطلایاب اندروید و خرید دستگاه گنج یاب و ساخت فلزیاب و گنج یاب اندروید و طلا یاب موبایل و فروش گنج یاب و دستگاههای گنج یاب و فروش دستگاه گنج یاب و طلایاب حرفه ای و گنج یاب ماهواره ای و فلزیاب کبری و ردیاب طلا و ساخت دستگاه فلزیاب و دستگاه های گنج یاب و فلزیاب پالسی و فروش دستگاه فلزیاب و ساخت دستگاه گنج یاب و فلزیاب لورنز و ساخت فلزیاب حرفه ای و خرید دستگاه فلزیاب و خرید طلایاب و طلا یاب دستی فروش طلایاب و جدیدترین دستگاه گنج یاب و دستگاه گنج یاب لورنز و دستگاه طلا یاب حرفه ای گنج یاب و فلزیاب ودستگاه گنج یاب وطلایاب ودستگاه فلزیاب وفلزیاب تصویری وگنج یاب تصویری و دستگاه طلا یاب ودستگاه گنج یاب تصویری و فروش فلزیاب وطلا یاب تصویری وبهترین دستگاه گنج یاب و خرید فلزیاب و دستگاه طلا یاب تصویری و طلا ياب و خرید گنج یاب و فلز ياب و طلا یاب اندروید و خرید دستگاه گنج یاب و دستگاه فلزیاب تصویری و دستگاه طلا یاب حرفه ای و گنج یاب اندروید و اجاره دستگاه گنج یاب و دستگاه گنج یاب کبری و طلا یاب موبایل و فروش گنج یاب و دستگاه گنج یاب ماهواره ای و دستگاههای گنج یاب و فروش دستگاه گنج یاب و طلایاب حرفه ای و دستگاه گنج یاب صویری امریکایی و انواع فلزیاب و گنج یاب ماهواره ای و انواع دستگاه گنج یاب و فلزیاب کبری و اجاره فلزیاب و ردیاب طلا و دستگاه های گنج یاب و بهترین گنج یاب و فروش دستگاه فلزیاب و ساخت دستگاه گنج یاب و فلزیاب لورنز و خرید دستگاه فلزیاب و خرید طلایاب و طلا یاب دستی و فروش طلایاب و جدیدترین دستگاه گنج یاب و دستگاه گنج یاب لورنز و خرید دستگاه طلایاب و felezyab و طلایاب و فلزیاب و گنج یاب و دستگاه گنج یاب و فلزیاب تصویری و دستگاه فلزیاب و گنج یاب تصویری و دستگاه طلا یاب و دستگاه گنج یاب تصویری و فروش فلزیاب و طلا یاب تصویری و بهترین دستگاه گنج یاب و خرید فلزیاب و دستگاه طلا یاب تصویری و طلا ياب و انواع دستگاه گنج یاب و خرید گنج یاب و فلز ياب و طلا یاب اندروید و خرید دستگاه گنج یاب و ساخت فلزیاب و دستگاه فلزیاب تصویری و دستگاه طلا یاب حرفه ای و گنج یاب اندروید و انواع گنج یاب و اجاره دستگاه گنج یاب و طلا یاب موبایل و فروش گنج یاب و دستگاههای گنج یاب و فروش دستگاه گنج یاب و طلایاب حرفه ای و دستگاه گنج یاب تصویری امریکایی و انواع فلزیاب و گنج یاب ماهواره ای و فلزیاب کبری و اجاره فلزیاب و ردیاب طلا و ساخت دستگاه فلزیاب و دستگاه های گنج یاب و فلزیاب پالسی و بهترین گنج یاب و طلایاب اندروید و فروش دستگاه فلزیاب و ساخت دستگاه گنج یاب و مدار فلزیاب و فلزیاب لورنز و طلا یاب برای اندروید و ساخت فلزیاب حرفه ای و خرید دستگاه فلزیاب و خرید طلایاب و طلا یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری وبهترین دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب و خرید فلزیاب و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب طلا یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری و طلا ياب و خرید گنج یاب و فلز ياب و طلا یاب اندروید و خرید دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب طلا یاب حرفه ای و گنج یاب اندروید و اجاره دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب کبری و طلا یاب موبایل و فروش گنج یاب و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب ماهواره ای و دستگاه طلایاب گنج یابفلزیابهای گنج یاب و فروش دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب و طلایاب حرفه ای و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب صویری امریکایی و انواع فلزیاب و گنج یاب ماهواره ای و انواع دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب و فلزیاب کبری و اجاره فلزیاب و ردیاب طلا و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب های گنج یاب و بهترین گنج یاب و فروش دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب و ساخت دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب و فلزیاب لورنز و خرید دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب و خرید طلایاب و طلا یاب دستی و فروش طلایاب و جدیدترین دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب لورنز و خرید دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب طلایاب و felezyab و طلایاب و فلزیاب و گنج یاب و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب و فلزیاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب و گنج یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب طلا یاب و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری و فروش فلزیاب و طلا یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری و بهترین دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب و خرید فلزیاب و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب طلا یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری و طلا ياب و انواع دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب و خرید گنج یاب و فلز ياب و طلا یاب اندروید و خرید دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب و ساخت فلزیاب و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب طلا یاب حرفه ای و گنج یاب اندروید و انواع گنج یاب و اجاره دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب و طلا یاب موبایل و فروش گنج یاب و دستگاه طلایاب گنج یابفلزیابهای گنج یاب و فروش دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب و طلایاب حرفه ای و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری امریکایی و انواع فلزیاب و گنج یاب ماهواره ای و فلزیاب کبری و اجاره فلزیاب و ردیاب طلا و ساخت دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب و دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب های گنج یاب و فلزیاب پالسی و بهترین گنج یاب و طلایاب اندروید و فروش دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب و ساخت دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب و مدار فلزیاب و فلزیاب لورنز و طلا یاب برای اندروید و ساخت فلزیاب حرفه ای و خرید دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب و خرید طلایاب

فلزیاب, گنج یاب, دستگاه گنج یاب, طلایاب, فلزیاب تصویری, دستگاه فلزیاب, گنج یاب تصویری, دستگاه طلا یاب, دستگاه گنج یاب تصویری, فروش فلزیاب, طلا یاب تصویری, خرید فلزیاب, دستگاه طلایاب, دستگاه فلزیاب تصویری, دستگاه طلا یاب تصویری, طلایاب تصویری, طلا ياب, انواع فلزیاب, انواع دستگاه گنج یاب, فلزیاب دست ساز, خرید گنج یاب,فلز ياب,بهترین دستگاه گنج یاب,کیت فلزیاب,طلایاب اندروید, خرید دستگاه گنج یاب, ساخت فلزیاب, گنج یاب اندروید, طلا یاب موبایل, فروش گنج یاب, دستگاههای گنج یاب, فروش دستگاه گنج یاب, طلایاب حرفه ای, گنج یاب ماهواره ای, فلزیاب کبری, ردیاب طلا, ساخت دستگاه فلزیاب, دستگاه های گنج یاب, فلزیاب پالسی, فروش دستگاه فلزیاب, ساخت دستگاه گنج یاب, فلزیاب لورنز, ساخت فلزیاب حرفه ای, خرید دستگاه فلزیاب, خرید طلایاب, طلا یاب دستی فروش طلایاب, جدیدترین دستگاه گنج یاب, دستگاه گنج یاب لورنز, دستگاه طلا یاب حرفه ای گنج یاب, فلزیاب,دستگاه گنج یاب,طلایاب,دستگاه فلزیاب,فلزیاب تصویری,گنج یاب تصویری, دستگاه طلا یاب,دستگاه گنج یاب تصویری, فروش فلزیاب,طلا یاب تصویری, بهترین دستگاه گنج یاب, خرید فلزیاب, دستگاه طلا یاب تصویری, طلا ياب, خرید گنج یاب, فلز ياب, طلا یاب اندروید, خرید دستگاه گنج یاب, دستگاه فلزیاب تصویری, دستگاه طلا یاب حرفه ای, گنج یاب اندروید, اجاره دستگاه گنج یاب, دستگاه گنج یاب کبری, طلا یاب موبایل, فروش گنج یاب, دستگاه گنج یاب ماهواره ای, دستگاههای گنج یاب, فروش دستگاه گنج یاب, طلایاب حرفه ای, دستگاه گنج یاب صویری امریکایی, انواع فلزیاب, گنج یاب ماهواره ای, انواع دستگاه گنج یاب, فلزیاب کبری, اجاره فلزیاب, ردیاب طلا, دستگاه های گنج یاب, بهترین گنج یاب, فروش دستگاه فلزیاب, ساخت دستگاه گنج یاب, فلزیاب لورنز, خرید دستگاه فلزیاب, خرید طلایاب, طلا یاب دستی, فروش طلایاب, جدیدترین دستگاه گنج یاب, دستگاه گنج یاب لورنز, خرید دستگاه طلایاب, felezyab, طلایاب, فلزیاب, گنج یاب, دستگاه گنج یاب, فلزیاب تصویری, دستگاه فلزیاب, گنج یاب تصویری, دستگاه طلا یاب, دستگاه گنج یاب تصویری, فروش فلزیاب, طلا یاب تصویری, بهترین دستگاه گنج یاب, خرید فلزیاب, دستگاه طلا یاب تصویری, طلا ياب, انواع دستگاه گنج یاب, خرید گنج یاب, فلز ياب, طلا یاب اندروید, خرید دستگاه گنج یاب, ساخت فلزیاب, دستگاه فلزیاب تصویری, دستگاه طلا یاب حرفه ای, گنج یاب اندروید, انواع گنج یاب, اجاره دستگاه گنج یاب, طلا یاب موبایل, فروش گنج یاب, دستگاههای گنج یاب, فروش دستگاه گنج یاب, طلایاب حرفه ای, دستگاه گنج یاب تصویری امریکایی, انواع فلزیاب, گنج یاب ماهواره ای, فلزیاب کبری, اجاره فلزیاب, ردیاب طلا, ساخت دستگاه فلزیاب, دستگاه های گنج یاب, فلزیاب پالسی, بهترین گنج یاب, طلایاب اندروید, فروش دستگاه فلزیاب, ساخت دستگاه گنج یاب, مدار فلزیاب, فلزیاب لورنز, طلا یاب برای اندروید, ساخت فلزیاب حرفه ای, خرید دستگاه فلزیاب, خرید طلایابفلزیاب, گنج یاب, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب, طلایاب, فلزیاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب, گنج یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب طلا یاب, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری, فروش فلزیاب, طلا یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری, خرید فلزیاب, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب طلایاب, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب طلا یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری, طلایاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری, طلا ياب, انواع فلزیاب, انواع دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب, فلزیاب دست ساز, خرید گنج یاب,فلز ياب,بهترین دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب,کیت فلزیاب,طلایاب اندروید, خرید دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب, ساخت فلزیاب, گنج یاب اندروید, طلا یاب موبایل, فروش گنج یاب, دستگاه طلایاب گنج یابفلزیابهای گنج یاب, فروش دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب, طلایاب حرفه ای, گنج یاب ماهواره ای, فلزیاب کبری, ردیاب طلا, ساخت دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب های گنج یاب, فلزیاب پالسی, فروش دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب, ساخت دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب, فلزیاب لورنز, ساخت فلزیاب حرفه ای, خرید دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب, خرید طلایاب, طلا یاب دستی فروش طلایاب, جدیدترین دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب لورنز, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب طلا یاب حرفه ای, گنج یاب, فلزیاب,دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب,طلایاب,دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب,فلزیاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری,گنج یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب طلا یاب,دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری, فروش فلزیاب, فلزیاب, گنج یاب, دستگاه گنج یاب, طلایاب, فلزیاب تصویری, دستگاه فلزیاب, گنج یاب تصویری, دستگاه طلا یاب, دستگاه گنج یاب تصویری, فروش فلزیاب, طلا یاب تصویری, خرید فلزیاب, دستگاه طلایاب, دستگاه فلزیاب تصویری, دستگاه طلا یاب تصویری, طلایاب تصویری, طلا ياب, انواع فلزیاب, انواع دستگاه گنج یاب, فلزیاب دست ساز, خرید گنج یاب,فلز ياب,بهترین دستگاه گنج یاب,کیت فلزیاب,طلایاب اندروید, خرید دستگاه گنج یاب, ساخت فلزیاب, گنج یاب اندروید, طلا یاب موبایل, فروش گنج یاب, دستگاههای گنج یاب, فروش دستگاه گنج یاب, طلایاب حرفه ای, گنج یاب ماهواره ای, فلزیاب کبری, ردیاب طلا, ساخت دستگاه فلزیاب, دستگاه های گنج یاب, فلزیاب پالسی, فروش دستگاه فلزیاب, ساخت دستگاه گنج یاب, فلزیاب لورنز, ساخت فلزیاب حرفه ای, خرید دستگاه فلزیاب, خرید طلایاب, طلا یاب دستی فروش طلایاب, جدیدترین دستگاه گنج یاب, دستگاه گنج یاب لورنز, دستگاه طلا یاب حرفه ای گنج یاب, فلزیاب,دستگاه گنج یاب,طلایاب,دستگاه فلزیاب,فلزیاب تصویری,گنج یاب تصویری, دستگاه طلا یاب,دستگاه گنج یاب تصویری, فروش فلزیاب,طلا یاب تصویری,بهترین دستگاه گنج یاب, خرید فلزیاب, دستگاه طلا یاب تصویری, طلا ياب, خرید گنج یاب, فلز ياب, طلا یاب اندروید, خرید دستگاه گنج یاب, دستگاه فلزیاب تصویری, دستگاه طلا یاب حرفه ای, گنج یاب اندروید, اجاره دستگاه گنج یاب, دستگاه گنج یاب کبری, طلا یاب موبایل, فروش گنج یاب, دستگاه گنج یاب ماهواره ای, دستگاههای گنج یاب, فروش دستگاه گنج یاب, طلایاب حرفه ای, دستگاه گنج یاب صویری امریکایی, انواع فلزیاب, گنج یاب ماهواره ای, انواع دستگاه گنج یاب, فلزیاب کبری, اجاره فلزیاب, ردیاب طلا, دستگاه های گنج یاب, بهترین گنج یاب, فروش دستگاه فلزیاب, ساخت دستگاه گنج یاب, فلزیاب لورنز, خرید دستگاه فلزیاب, خرید طلایاب, طلا یاب دستی, فروش طلایاب, جدیدترین دستگاه گنج یاب, دستگاه گنج یاب لورنز, خرید دستگاه طلایاب, felezyab, طلایاب, فلزیاب, گنج یاب, دستگاه گنج یاب, فلزیاب تصویری, دستگاه فلزیاب, گنج یاب تصویری, دستگاه طلا یاب, دستگاه گنج یاب تصویری, فروش فلزیاب, طلا یاب تصویری, بهترین دستگاه گنج یاب, خرید فلزیاب, دستگاه طلا یاب تصویری, طلا ياب, انواع دستگاه گنج یاب, خرید گنج یاب, فلز ياب, طلا یاب اندروید, خرید دستگاه گنج یاب, ساخت فلزیاب, دستگاه فلزیاب تصویری, دستگاه طلا یاب حرفه ای, گنج یاب اندروید, انواع گنج یاب, اجاره دستگاه گنج یاب, طلا یاب موبایل, فروش گنج یاب, دستگاههای گنج یاب, فروش دستگاه گنج یاب, طلایاب حرفه ای, دستگاه گنج یاب تصویری امریکایی, انواع فلزیاب, گنج یاب ماهواره ای, فلزیاب کبری, اجاره فلزیاب, ردیاب طلا, ساخت دستگاه فلزیاب, دستگاه های گنج یاب, فلزیاب پالسی, بهترین گنج یاب, طلایاب اندروید, فروش دستگاه فلزیاب, ساخت دستگاه گنج یاب, مدار فلزیاب, فلزیاب لورنز, طلا یاب برای اندروید, ساخت فلزیاب حرفه ای, خرید دستگاه فلزیاب, خرید طلایاب, طلا یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری,بهترین دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب, خرید فلزیاب, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب طلا یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری, طلا ياب, خرید گنج یاب, فلز ياب, طلا یاب اندروید, خرید دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب طلا یاب حرفه ای, گنج یاب اندروید, اجاره دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب کبری, طلا یاب موبایل, فروش گنج یاب, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب ماهواره ای, دستگاه طلایاب گنج یابفلزیابهای گنج یاب, فروش دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب, طلایاب حرفه ای, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب صویری امریکایی, انواع فلزیاب, گنج یاب ماهواره ای, انواع دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب, فلزیاب کبری, اجاره فلزیاب, ردیاب طلا, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب های گنج یاب, بهترین گنج یاب, فروش دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب, ساخت دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب, فلزیاب لورنز, خرید دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب, خرید طلایاب, طلا یاب دستی, فروش طلایاب, جدیدترین دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب لورنز, خرید دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب طلایاب, felezyab, طلایاب, فلزیاب, گنج یاب, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب, فلزیاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب, گنج یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب طلا یاب, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری, فروش فلزیاب, طلا یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری, بهترین دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب, خرید فلزیاب, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب طلا یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری, طلا ياب, انواع دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب, خرید گنج یاب, فلز ياب, طلا یاب اندروید, خرید دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب, ساخت فلزیاب, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب طلا یاب حرفه ای, گنج یاب اندروید, انواع گنج یاب, اجاره دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب, طلا یاب موبایل, فروش گنج یاب, دستگاه طلایاب گنج یابفلزیابهای گنج یاب, فروش دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب, طلایاب حرفه ای, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب فلزیاب گنج یاب طلایاب تصویری امریکایی, انواع فلزیاب, گنج یاب ماهواره ای, فلزیاب کبری, اجاره فلزیاب, ردیاب طلا, ساخت دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب, دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب های گنج یاب, فلزیاب پالسی, بهترین گنج یاب, طلایاب اندروید, فروش دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب, ساخت دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب گنج یاب, مدار فلزیاب, فلزیاب لورنز, طلا یاب برای اندروید, ساخت فلزیاب حرفه ای, خرید دستگاه طلایاب  گنج یاب فلزیاب فلزیاب, خرید طلایاب

اسپادانا نماینده قیمت فروش انواع جدید ترین بهترین دستگاه فلزياب طلاياب گنج ياب حفره یاب معدن یاب ردیاب تصويري پالسی حرفه ای ماهواره ای ساخت شرکت آمریکایی لورنز خريد felezyab

 

شما می توانید ما را در لیست نمایندگان معتبر تولید کننده فروش انواع جدید ترین بهترین محسولات دستگاه های فلزياب طلاياب گنج ياب حفره یاب معدن یاب ردیاب تصويري پالسی حرفه ای ماهواره ای ساخت شرکت  معتبر سازند تولیدی کننده آمریکایی لروپایی و استرالیایی بیابید : 

 

 نماینده فروش انواع جدید ترین بهترین دستگاه فلزياب طلاياب گنج ياب حفره یاب معدن یاب ردیاب تصويري پالسی حرفه ای ماهواره ای ساخت شرکت  او کی ام آلمان OKM در امارات متحده عربی و ایران 

http://www.okmmetaldetectors.com/distributor.php?lang=en

 

 نماینده قیمت فروش انواع جدید ترین بهترین دستگاه فلزياب طلاياب گنج ياب حفره یاب معدن یاب ردیاب تصويري پالسی حرفه ای ماهواره ای ساخت شرکت لورنز آلمان LORENZ DEEP MAX GERMANY در امارات متحده عربی  

http://www.metaldetectors.de/uk/authorised-reseller.htm

 

 نماینده قیمت فروش انواع جدید ترین بهترین دستگاه فلزياب طلاياب گنج ياب حفره یاب معدن یاب ردیاب تصويري پالسی حرفه ای ماهواره ای ساخت شرکت گلد دیتکتورز یونان GOLD DETECTORZ Greece  در امارات متحده عربی 

http://imagelocators.com/index.php/2013-05-28-07-44-06

 

 نماینده قیمت فروش انواع جدید ترین بهترین دستگاه فلزياب طلاياب گنج ياب حفره یاب معدن یاب ردیاب تصويري پالسی حرفه ای ماهواره ای ساخت شرکت اکیورت لوکیتورز آمریکا Accuratelocators USA در امارات متحده عربی 

http://accuratelocators.com/dealers/

 

 نماینده قیمت فروش انواع جدید ترین بهترین دستگاه فلزياب طلاياب گنج ياب حفره یاب معدن یاب ردیاب تصويري پالسی حرفه ای ماهواره ای ساخت شرکت دلتا پالس Delta pulse در امارات متحده عربی 

http://deltapulse.eu/

 

 نماینده قیمت فروش انواع جدید ترین بهترین دستگاه فلزياب طلاياب گنج ياب حفره یاب معدن یاب ردیاب تصويري پالسی حرفه ای ماهواره ای ساخت شرکت رکس REX در امارات متحده عربی

http://rexmetaldetectors.com/?page_id=20

فلزیاب سفری Safari

  

اکنون با فلزیاب سفري safari گنجهاي پنهان شده در دسترس و اختيار شما قرار خواهند گرفت .

فلزیاب سفری توسط تکنولوژي چندين فرکانسي طيف نواري کامل (FBS) ماين لب minelab تامين ميشود، طلایاب سفری safari تشخيص و رديابي عميق، حساس و دقيق را براي کساني که سهولت کاربرد و عملکرد خوب را انتظار دارند با هم ترکيب ميکند.

طلایاب سفري safari بالاس زمین را براي نشان دادن اثرسيگنالهاي زمين به صورت اتوماتيک بکار ميگيرد بنابراين شما ميتوانيد شناسايي و تشخيص دادن راحت و يکپارچه را در هر شرايطي از زمين تجربه نماييد. با استفاده از تنظیمات می توانید مواد معدنی مزاحم را حذف کرده و به اهداف واقعی خود برسید . 

يافتن اشياي رسانايي که در عمق زياد و در محيطي داراي مواد معدنی بسياردفن شده اند را فراهم مي آورد و شما را قادر ميسازد که نوع شيئ يافت شده را با دقت بيشتري شناسايي نماييد . لذت کشف کردن و يافتن با فلزیاب سفريsafari را تجربه کنيد.

ويژگي‌ها و مشخصات:

• تکنولوژي فرکانس چندگانه FBS

• کويل ضدآب دبل 11 اينچي بسيار سبک وزن که عملکرد بالا، عمق زياد و تشخيص سريع را با هم ترکيب ميکند.

• چهار حالت تشخيص از قبل برنامه ريزي شده  سکه، جواهر،اشياي عتيقه و تمامي فلزات. که هر وضعيت و حالت شامل تنظيمات مطلوب و بهينه براي تشخيص ويژگيهاي اشياي مورد نظرشما مي باشد.

• جستجو بوسیله صوت و تصويري براي تشخيص دادن دقيق ترميباشد. 

 

بنابراين شما زمان خود را براي کندن زمين و يافتن مواد معدنی و اشياي بي ارزش تلف نخواهيد کرد. ودر محيطهاي تميز و فاقد اشياي بي ارزش ميتوانيد تراکم مواد معدنی کم را انتخاب نماييد و به اين طريق چيزي را ازدست ندهيد.

• تنظيم حجم و اندازه اشيا- ميزان سيگنال دستگاه را تنظيم ميکند تا با عملکرد کاربر هماهنگي داشته باشد.

• کنسل کردن نويز، به طور اتوماتيک آرامترين و ثابت ترين کانال را براي تشخيص دادن انتخاب ميکند.

• منوي  تصويري براي تنظيمات بهتر و راحتتر مورد استفاده قرار ميگيرد.

• طراحي مناسب تر و ميله پاييني بلندتر کاوش را برای طولانی مدت ممکن و راحت ميکند.

• عمق کاوش 2 متر

• گارانتي تا 2 سال

 

 

 Golden plate detected and unearthed in Iran

لوح طلایی که در ایران از زیر زمین کشف شد

 

Beneath historic foundations of an old church in north west of Iran a wonderful treasure has been detected with OKM's long range gold detector Bionic X4. The treasure hunters located a beautiful golden plate in a depth of 1.60 meters close to the city of Orumieh. The golden plate is showing an image with a group of female persons.

در زیر پی یک کلیسای قدیمی در شمال غربی ایران یک گنج جالب با ردیاب طلای بایونیک ایکس 4 کشف شد.این گنج یاب این لوح طلایی زیبا را در عمق 1.60 متری زمین در نزدیکی شهر ارومیه از زیر خاک در اورد .لوح شامل نقش گروهی از زنان می باشد

 اسلحه برنزی قدیمی از امپراطوری پارس

Using the 3d ground scanner and metal detector eXp 4500 one of our customers and treasure hunters successfully located these ancient weapons. The swords, knifes and spearheads has been found in a depth of 2.80 meters. The weapons are made of bronze and has been discovered in the area of the former Persian Empire, one of the most powerful empires in the past. Many ancient artifacts and treasures are still waiting to be found underground.

 

با استفاده از نسل سوم اسکنر های زمین و فلزیاب تصویری ای اکس پی 4500یکی از مشتریهای گنج یاب ما موفق شد این سلاح های قدیمی را پیدا کند .شمشیر ,خنجر و سر نیزه ها در عمق 2.80 متری زمین پیدا شدند .جنس اسلحه ها از برنز است و در محلی که قبلا جزو امپراطوری پارس بوده است کشف شده است .این امپراطوری یکی از قوی ترین امپراطوری های قدیم است .اشیا قدیمی زیادی و گنج های بی شماری هنوز در زیر زمین باقی مانده اند تا روزگاری کشف شوند .

عمق نفوذ دستگاه لورنز زد Lorenz Z1

 

DELAY4/GND4

لوپ 1.5*1.5 مربع شکل

لوپ 1*1 مربع شکل

لوپ45 سانتی

لوپ 35 سانتی دوبل GND4

لوپ 35 سانتی

لوپ 26 سانتی

لوپ

 

شی فلزی

X

X

X(30)

28

23

Cm22

طلای طبیعی با قطر 5 میلی متر

X

X

X(30)

34

30

30

سکه نقره به قطر 1.3 سانتی

X

X(50)

50

45

40

40

سکه طلا به قطر 2 سانتی

X

X(50)

55

50

46

45

سکه نقره به قطر 2.5 سانتی

170

145

110

100

90

80

ورق برنجی 10*10 سانتی

200

165

130

120

110

100

قوطی نوشابه 0.33 لیتری

240

185

125

130

118

105

ورق برنجی 20*20 سانتی

340

280

200

170

160

150

جعبه فلزی 30*18*15 سانتی

380

300

210

185

175

160

تانکر 20 لیتری

 

 

 

 

DELAY3

لوپ 1.5*1.5 مربع شکل

لوپ 1*1 مربع شکل

لوپ45 سانتی

لوپ 35 سانتی

لوپ 26 سانتی

لوپ

 

شی فلزی

X

X

X

15

Cm15

طلای طبیعی با قطر 5 میلی متر

X

X

X(20)

22

22

سکه نقره به قطر 1.3 سانتی

X

X

31

33

29

سکه طلا به قطر 2 سانتی

X

X

42

40

35

سکه نقره به قطر 2.5 سانتی

160

135

95

85

75

ورق برنجی 10*10 سانتی

160

130

100

90

80

قوطی نوشابه 0.33 لیتری

230

180

125

110

100

ورق برنجی 20*20 سانتی

320

240

165

145

130

جعبه فلزی 30*18*15 سانتی

370

280

190

165

150

تانکر 20 لیتری

 

 با اعمال تنظیمات مختلف امکان افزایش عمق لورنز زد 1 وجود دارد.

کیف حمل و نقل 
LORENZ DEEPMAX Z1 جعبه کنترل الکترونیک
شانه قابل تنظیم و تسمه کمربند با اتصال باتری قابل شارژ


شارژر سریع با طیف گسترده ای AC- ورودی ( 90- 265V )


 آداپتور AC ( استاندارد )
کتابچه راهنمای عامل (انگلیسی / آلمانی )
هدفون 


 LORENZ DEEPMAX Z1 تشخیص کیت شامل علاوه بر
لوپ 1X1

حمل کیسه برای 1X1 سیم پیچ قاب
میله تلسکوپی، متشکل از سه میله


لوپ 35 دبل DD

LORENZ DEEPMAX Z1 داده ها سخت افزار / نرم افزار کیت

دیتا لاگر Data lager


آداپتور USB کابل برای انتقال داده ها
USB- مموری استیک با لورنز تبدیل داده نرم افزار
این کیت برای استفاده با DEEPMAX Z1 ساخته شده در تابع داده ها  ساخته شده است. یک کامپیوتر دیگر با زیر سیستم مورد نیاز برای تولید نقشه های رنگی نیز لازم است ، اما با این کیت شامل : ویندوز ایکس پی SP2 یا بالاتر ، ویستا ، 7 ( علامت تجاری مایکروسافت ) ، 1GB RAM ، فضای آزاد هارد دیسک 100MB ، اصلی 1024x768 و یا مانیتور با وضوح بالاتر باحداقل عمق رنگ 16 بیتی.

اسکنر تونل Tunnel sensor

 

Earth GPR - Ground Penetrating Radar Assembled

Price:$7,995

  رادار نفوذ کننده در زمین رادار زمین

 

رادار حقیقی نفوذ کنندهٍ ٍEarth GPR در زمین .این کپی یا نمونه ساختگی نیست. یک رادار واقعی است.با کارایی ساده و راحت و با آنتن 500 مگاهرتز آن این دستگاه می تواند طلا ، نقره ، فلزات ارزشمند ، تونل ها و اتاقکهای مخفی ، و همچنین لوله ها را پیدا کند .

هر ناهنجاری داخل زمین را حداقل تا عمق ده متر پیدا می کند .این دستگاه می تواند علاوه بر گنج و عتیقه و فلزات ارزشمند مدفون برای ارتش و پلیس هم استفاده کرد.

 گاری حمل و کامپیوتر تخصصی آن جز قیمت 7995 دلاری نیست و باید جداگانه خریداری شوند .یا می توانید لب تاپ خودتان را بیاورید تا برای شما برنامه ان را نصب کنیم.برنامه دستگاه روی لب تاپ ، تبلت و موبایل قابل نصب است .هم با سیستم اپل و هم با سیستم اندروید کار می کند .(برنامه همراه دستگاه رادار نفوذ کنندهٍ ٍEarth GPR و مجانی است).

 این وسیله قوی و دقیق در کارهای زیر علاوه بر گنج یابی می توان به کار برد :

پیدا کردن تجهیزات زیر زمین

معدن یابی

گنج یابی

پیدا کردن تونل و اتاقک مخفی در زیر زمین

پیدا کردن لوله های پی وی سی و کابل برق در زیر زمین

مطالعات باستان شناسی

تحقیقات پلیس و ارتش

 

مشخصات برنامه دستگاه رادار نفوذ کنندهٍ ٍEarth GPR  اکیوریت لوکیتورز

برنامه بسیار اسان با 5 رنگ مختلف برای نشان دادن ناهنجاری های مختلف زیر زمین 

برنامه به شما اجازه می دهد 8 نوع خاک مختلف را برای دقت بیشتر انتخاب بفرمایید.

چند فیلتر رنگ زنده

به دست اوردن عمق دقیق اشیا از طریق نرم افزار

برنامه ای با قابلیت نصب در تلفن .تبلت و لب تاپ با هر سیستم عاملی

 

 

مثال هایی از نرم افزاررادار نفوذ کنندهٍ ٍEarth GPR در اسکن زیر چاهی  که دوباره پر شده را نشان می دهد با لایه ماسه ای که زیر خاک وجود دارد.در عمق ده فوت:


 •  

  در این اسکن 4 لوله پی وی سی در خاک رس فشرده دیده می شود .در عمق 6 فوتی زمین

در این اسکن 4 لوله بزرگ و دو لوله کوچک نشان داده شده است. لوله های کوچک تر در عمق 4 فوتی نشان داده شده است و دو لوله بزرگتر در عمق 6 فوتی نشان داده شده است .

 

مشخصات سخت افزار دستگاه رادار نفوذ کنندهٍ ٍEarth GPR

رادار نفوذکننده در زمین با قدرت 500 مگاهرتز

 دو حالت ارسال موج در زمین 800 و 100 ولتی

 یو اس بی برنامه

 باطری قابل شارژ که بین 8 تا ده ساعت کار می کند

 انتن گرد یو دبلیو بی مقاوم

 ارسال و دریافت امواج بدون پارازیت و نویز

یک گاری حمل برای  دستگاه رادار نفوذ کنندهٍ ٍEarth GPR سفارش بدهید قیمت 650 دلار

یک تاف بوک دست دوم برای  دستگاه رادار نفوذ کنندهٍ ٍEarth GPR سفارش بدهید قیمت 1200 دلار

یک تاف بوک نو برای  دستگاه رادار نفوذ کنندهٍ ٍEarth GPR سفارش بدهید قیمت 4200 دلار

 

 

 دیسکاوری پرو USA Discovery Pro 

35995 $ 

 

دستگاه دیسکاوری پرو Discovery Pro ساخت اکیوریت لوکیتورز آمریکا سیستمی است که هم برای گنج یابی حرفه ای و هم برای کارهای مهندسی به کار می رود . دستگاه دیسکاوری پرو Discovery Pro هم می تواند روی زمین و هم داخل آب کار بکند . می توان آن را روی چهار چرخ های کوهستان و هم روی قایق سوار کرد .(به صفحه گزارش مراجعه بفرمایید).

 

دستگاه  تصویری دیسکاوری پرو Discovery Pro ساخت آمریکا مدل ارتقا یافته دیسکاوری پلاس است که چندین گزینه اضافه دارد.این دستگاه ارتقا یافته هم مناسب گنج یابهای حرفه ای و هم مناسب مهندسانی است که دنبال پیدا کردن تاسیسات زیر زمین هستند .

 چند مثال از دقت اسکن های دیسکاوری پرو Discovery Pro :

نمای بالایی یک صفحه طلایی در داخل تونلی به عمق 250 فوت

  

 نمای جانبی صفحه طلایی در داخل تونل در عمق 250 فوتی زمین

 

تونل مخفی در زیر خانه آل کاپون گانگستر معروف آمریکایی که به گنجینه مخفی او می رسید

 دستگاه دیسکاوری پرو این قابلیت را دارد که روی چهار چرخ های بیابانی  یا روی قایق نصب شود .ما روی قایق و روی موتورهای چهار چرخ بیابانی آن را سوار و تست کردیم .

 

دستگاه تصویری دیسکاوری پرو با اخرین تکنولوژی قادر است هم طلا ، گنج ، گنجینه های مدفون ، شهاب سنگ های با ارزش، عتیقه های زیر خاک و بسیاری چیزهای ارزشمند دیگر پیدا کند(گنج یابی قوی و کامل).

نرم افزار پیشرفته و در عین حال ساده برای کاربر کار تحلیل اسکن های گرفته شده از زمین را ساده می کند .

نرم افزار تصویری سه بعدی از اسکنی که از زمین گرفته است را روی صفحه لب تاپ نمایش می دهد .یک لب تاپ همراه دستگاه ارائه می شود ولی شما می توانید لب تاپ پیشرفته خودرا همراه بیاورید تا برنامه را روی لب تاپ شما نصب کنیم.

 اگر در آمریکا یا کانادا هستید می توانید به ما زنگ بزنید وبرای دیدن کارایی فوق العاده این دستگاه با ما قرار بگذارید .

  لوازم همراه گنج یاب تصویری دیسکاوری پرو :

لب تاپ تنظیم شده با دستگاه دیسکاوری پرو Discovery Pro

اصل دستگاه با هسته دو کاناله

آنتن چند سنسوره

کوله پشتی حمل

نگه دارنده سیم های دستگاه دیسکاوری پرو Discovery Pro

کابل زاپاس اضافی

2 باطری 18 ولتی

شارژر

برنامه دستگاه دیسکاوری پرو Discovery Pro

ویدئوی آموزشی

دسته نگه دارنده آنتن چند سنسوره

دفترچه راهنما

خدمات فنی و راهنمایی های کاری آنلاین(مخصوص مشتریان بیرون ایران)

جعبه حمل سخت محافظ در مقابل آب و غبار

محافظ آننن چند سنسوره دستگاه دیسکاوری پرو Discovery Pro

پین پوینتر دستگاه دیسکاوری پرو Discovery Pro

آنتن 36 اینچی دستگاه دیسکاوری پرو Discovery Pro

 (90 سانتی متری).

آنتن دی بی 25 پین پوینتر (نقطه زن)

مکان یاب ماهواره ای

کلاه چراغ دار

جعبه 1650 پلیکان برای حمل و محافظت از دستگاه دیسکاوری پرو Discovery Pro

کیف (پارچه ای) محافظ آنتن

دسته لوپ سه تکه

 

دستگاه فلزیاب وگا vega

این دستگاه دارای LCD رنگی است که این امکان را به اپراتور میدهد تا بتواند بوسیله ی این ال سی دی برخی کارها مثل تنظیمات فلزیاب , تجزیه و تحلیل داده های دریافتی از دستگاه را انجام دهد و همچنین از وضعیت باتری خود باشد .از جمله توانایی هایی که دستگاه به اپراتور میدهد این است که میتواند فلزیاب را برای نمایش همه ی فلزات تنظیم نماید یا میتواند آنرا روی فلز خاصی تنظیم کند که فقط آن فلز را نمایش دهد .از این لحاظ دستگاه برای عمل تفکیک دارای دو مد ” all metal ” و ” disc ” می باشد که با تنظیم روی هر کدام فقط فلزاتی را نشان میدهد که دستگاه روی آن تنظیم شده است . این ویژگی از جهتی مناسب است که به طور فرض شما میخواهید خزانه یا دفینه ای را در یک منطقه کشف نمایید که خود منطقه دارای درصد بالایی از فلز طلا باشد , شما نمیتوانید دیگر طلایاب را روی فلز طلا تنظیم نمایید چون در این صورت اگر دفینه ای هم وجود داشته نباشد به دلیل وجود طلا در خاک باز هم دستگاه وجود طلا را نشان میدهد و شما شاید فکر کنید که در آنجا دفینه ای وجود دارد و شروع به کاوش کنید و در آخر به هیچ نتیجه ای نرسید . پس این ویژگی یک مورد منحصر بفرد برای vega محسوب میشود .

و حتی اگر منطقه باز هم دارای مواد معدنی غنی باشد تاثیری در عملکرد دستگاه ندارد و فلزیاب بدون توجه به سیگنال های این مواد به کاوش و اسکن خود ادامه میدهد . و حتی میدان مغناطیسی زمین را نیز که امکان داره در کار دستگاه وگا خلل ایجاد کنه  حذف میکنه تا بطور دقیق و بدون اشتباه موقعیت هدف رو مشخص کنه .

ویژگی های دیگر فلزیاب vega :

 • دارای دو مد کاری استاتیک و دینامیک .
 • دارای قابلیت تنظیم خودکار و تطابق با محیط .
 • کنترل تعادل زمین با level های مختلف .
 • کنترل آستانه با 100 درجه .
 • دارای باتری 12 ولت , 1.3 آمپر .
 • قابلیت کار با باتری تا 12 – 15 ساعت .
 • دارای فرکانس 350 هرتزی .
 • دارای کارکرد ساده .

 

Vega


Technical characteristics

VEGA is a pulse induction metal detector with LCD display and a graphic display pointing level of signal and discrimination, selected modes and the batteries status
- Microprocessor control and indication
- Two basic modes – ALL METAL and DISC
- Two modes of operation – Static and Dynamic
- Sound indication – VCO( multyfrecuency )
- Ground Balance control with indication on LCD (100levels). Ability to completely eliminate strongly mineralized soils, hot rocks, old ceramics and slag
Ability to detect non-ferrous metals under hot rocks, mineralized stones, old ceramics and heavy soils
- Discrimination control with indication on LCD (100 levels). Ability for eliminate undesired objects in DISC mode
- Threshold control with indication on LCD (100 levels)
- Tune control to earth conditions (only in Static mode)
- Volume control
- Light display
- Automatic elimination of influence of magnetic field of earth
- Built in 12V/1,3Ah, providing 12-15 hours continuous work depending on the chosen type of used coil (frame) and volume control.Automatic charge of batteries
- Frecuency – 350Hz
- Battery status indication
- Fast and easy approach to all settings
- All mentioned advantages allows “Vega” to work very steady
in any kind of earth conditions, including heavy mineralized and dirty places
VEGA can work with search frames 1x1m., 2x2m., coil 22x32cm.and a round coil 36cm. with handle
- metal object sized: 10 x 10cm…….180 cm. (6′)
- 25 x 25cm……………………………………250 cm. (8,3′)
- 50 x 50cm……………………………………3,0 m. (10′)
- 1 x 1m. …………………………………….3,8 m. (12,7′)
- Maximum depth for a very big metal object….up to 6,0 m. (up to 20′)

 

دستگاه فلزیاب  Land Craft 

فلزیاب لند کرافت دارای قابلیت تفکیک مواد آهنی و غیر آهنی است که این تفکیک را براساس میزان رسانایی فلز و به صورت عددی به اپراتور نشان میدهد به گونه ای که اعداد مثبت را برای فلزات غیر آهنی و اعداد منفی را برای فلزات آهنی نمایش میدهد . این فلزیاب حرفه ای دارای قدرت عمق کاوش 3 متری است که میتواند تا این عمق همه فلزات باارزش از قبیل طلا و نقره و … را تشخیص بدهد و آنرا برای شما نمایان سازد و این فلزیاب برای کارکرد بهینه و دقیق تر دارای یک دیسک 36 سانتی متری است که مختص کاوش برای فلزات کوچک و سطحی است و همچنین دارای یک فریم 120 سانتی متری است است که این فریم برای پیدا کردن فلزات بزرگ در عمق های بیشتر طراحی شده است . این ردیاب دارای دو منوی کاری استاتیک و  دینامیک است که هر کدان دارای دو بخش جداگانه هستند . این دستگاه دارای تعدادی کلید کنترلی است که در پانل جلویی دستگاه قرار گرفته اند و این کلید ها عبارتند از :

1 . کلید ON / OFF , CLEAR

این دکمه جهت خاموش روشن کردن دستگاه و نیز جهت متعادل نمودن دستگاه و لغو کردن تاثیر زمین و خاک است

2 . کلید های انتخابگر مانند بالا و پایین و

برای حرکت نمودن در لیست منوی دستگاه و انتخاب تنظیمات , حالت تفکیک و دیگر عملکرد های دستگاه است

3 . کلید STORE

برای انتخاب تنظیم خودکار دستگاه و همچنین ذخیره اهداف معین

4 . کلید MODE

ID و ID2 برای انتخاب یکی از حالات نمایش دیجیتالی یا نموداری داده ها در حالت تفکیک است

5 . کلید VCO / DISC

” static ” یا ” dynamic ” جهت انتخاب یکی از حالت های کاربری پویا کاربرد دارد . حالت VCO جهت انتخاب یکی از حالات تفکیک مانند اهداف فلزی می باشد و حالت DISC  برای حالت تفکیک صوتی با فرکانس متغیر ( مشترک همه فلزها ) کاربرد دارد .

 

نحوه متصل کردن اجزای دستگاه به هم :

هنگام استفاده از کویل دایره ای شکل 33 سانتی متری دستگاه آنرا به میله 32 سانتی متری وصل کنید , میله از دو قسمت تشکیل شده است که میله پایینی به حالت کشویی داخل میله بالایی قرار میگیرد و پس از تنظیم طول میله آنرا با پیچ سفت میکنید , به گونه ای زاویه بین کویل و میله را تنظیم کنید تا هنگام کاوش  کویل موازی با زمین قرار گیرد برای این کار در انتهای میله پایینی  شیار مربوط به میله و کویل را که با پیچ و مهره پلاستیکی به هم متصل میشود روی هم قرار دهید و آنرا سفت کنید . کابل کویل را بصورت محکم دور میله بپیچانید  و انتهای دیگر آنرا به سوکت مربوط روی واحد اصلی دستگاه متصل نمایید و با چرخاندن سر فیش کابل اتصال را محکم نمایید . اگر خواستید دستگاه را خاموش کنید ابتدا سر فیش را کاملا شل نمایید سپس آنرا به آرامی از سوکت دستگاه فلزیاب بیرون بکشید . توجه داشته باشید که کابل اتصال کویل را بصورت محکم و بدون شلی  دور میله حامل کویل بپیچانید به گونه ای که هیچ قسمتی از آن روی کویل نیافتد زیرا باعث ایجاد سیگنال های مزاحم و خطا در کار دستگاه میشود . در صورت تمایل به وصل کردن فریم آنرا در روی زمین مونتاژ کنید و دقت داشته باشید در هنگام وصل کردن هیچ فلزی در آن نزدیکی وجود نداشته باشد سپس برای وصل کردن فریم از طریق کابل اتصال مربوطه آن را به سوکت مربوط روی واحد اصلی دستگاه متصل نمایید وبا چرخاندن سر فیش آنرا محکم نمایید و در صورت خاموش کردن دستگاه ابتدا سر فیش مابل را شل نمایید سپس آنرا از سوکت بیرون بیاورید و هرگز کابل اتصال کویل را نکشید تا به آن آسیبی نرسد .

برای روشن کردن دستگاه ابتدا کلید ” START DETECTOR ”  را بزنید  پس از روشن شدن دستگاه کلید های ON /OFF و CLEAR و نرم افزار و نسخه کنونی دستگاه و شماره سریال آن نمایش داده میشوند و سپس بعد از نمایش پیغام و تولید صدا هایی ممتد از دستگاه , دستگاه اقدام به بالانس کردن زمین می کند و برای کاوش آماده میشود و شما میتوانید با استفاده از کلید هایی که در بالا کاربرد هر کدام گفته شد تنظیمات دیگری نیز انجام دهید بصورت دستی .

 

Land Craft
Land Craft – new high technology pulse induction detector

REX “Land Craft” is an impulse metal detector with LCD display, digital and graphical presenting of the level of signal and parameters of discrimination and working regimes, such as state of temperature of the batteryREX Land Craft characteristics
- Full microprocessor control that assures stable work in every soil conditions
- Full automatic balance to earth conditions, remembering and adapting to the level and parameters of soil and eliminating of the common signal
- Two ID indications for the characteristics of the found metal – non-ferrous metal properties and magnetism
- Discrimination modes – “Normal discrimination” – for normal soils and 8 modes “Auto discrimination” for highly mineralized soils with the capacity to change its range in wide limits and outside noises, also for accept / reject of metal objects
- Ability to store and completely eliminate strongly mineralized soils, heavy soils, active ceramics and slag
- Unique ability to find non-ferrous metal among iron objects or under active ceramics and heavy soils
- Ability to eliminate completely undesired objects
- Ability to store a certain type of metal and to find only this metal and exclude the rest
- Eliminating the influence of earth magnetic field and bringing it out of the common signal
- Eliminating the secondary disturbances during working process
- Possibility to work in rooms and close to electrical networks – full suppressing of 50 Hz disturbances
- Ability to choose among 8 speeds: 4 dynamic (with motion) and 4 static – for the exact localization of the object
- Choosing of 2 types sound indications – VCO /much frequency/ or two tone indication – low tone for ferrous and high tones for non-ferrous metals
- Regulation of the power of radiating impulses
- Regulation of the discrimination
- “Working time” indication to battery discharge
- Backlight LCD
- Built in accumulator battery 18V / 2700mAh NiMH that can assure 8-12 hours continuous work depending of the chosen power /50-300 W/ and the type of the search coil /frame/ used. It is possible to be plugged in outer supply block which can be carried around the waist or in a bag and which is also accumulator battery and can be charged with charge set. Its working time is about 40-60 hours

- Automatic charging – measuring of capacity and pointing the temperature during charging

- Possibility for adjusting of over 40 work and additional parameters assuring comfortable and effective work in different conditions of searching
- Quick and easy access to all adjustments in the menu

All these advantages allow REX “Land Craft” to be used for working in every condition including heavy mineralized and dirty soils! REX “Land Craft” can work with searching frames 1×1 m, 1,20×1,20м., 2x2m, with round coil 36 cm with handle and 22x32cm. with handle

Depths of finding metals with searching frame 1x1m:

metal object sized: 10 x 10cm…………………………………….190 cm. (6,3′)
25 x 25cm………………………………………………………………..280 cm. (9,3′)
50 x 50cm…………………………………………………………………..3,6 m. (12′)
1 x 1m. ………………………………………………………………………4,8 m. (16′)
Maximum depth for a very big metal object ……….up to 6,5 m. (up to 21,6′)
REX Land Craft has 2 years of guarantee!


Searching frames 2x2m. can be used for finding of metal objects in deeper soils. The depth can be reached about 20-40% /depends on the found object/ and the maximum depth is over 6 m. Searching coil 36 cm. with handle can be used for finding smaller objects and for correct determine of their position. The set includes: Control panel and LCD display, frame 1x1m., automatic charge set for 220V and charge car set for 12V. There is a detailed manual with each set

BGR - Basic Geophysical Receiver

$4,985
 
 

دریافت کننده پایه جیوفیزیکال بی جی ار BGR

جیوفیزیکال بی جی ار BGR یا دریافت کننده پایه جیوفیزیکال یک گیرنده رادیویی وی ال اف برای پیدا کردن طلا از فاصله دور است .ردیاب های طلای شرکت اکیوریت لوکیتورز آمریکا (سری ای جی آر و بی جی آر )بر مبنای موج کوتاه کار می کنند تا امواجی که از طلا ساطع می شود را دریافت کرده و موقعیت دقیق آن را مشخص سازند .

  دستگاه جیوفیزیکال بی جی ار BGR یک سنسور قوی میدان مغناطیسی زمین را داراست که اصطلاحا ای ام اف نامیده می شود .خروجی  دستگاه جیوفیزیکال بی جی ار BGRبه یک ولت متر عقربه ای وصل شده است.

  طلایی که مدت طولانی زیر خاک مانده باشد یک میدان انرژی در اطراف خود ایجاد می کند .دستگاه هایی مانند بی جی آر و ای جی آر این میدان انرژی رادیویی را تشخیص می دهند و محل طلا را مشخص می سازند .

  نقطه قوت و ضعف دستگاه جیوفیزیکال بی جی ار BGR این است که از فاصله 30 متری طلایی به اندازه 5 کیلو را در 30 متر عمق تشخیص می دهد .

  

شرکت اسپادانا نماینده  شرکت اکیورت لوکیتورز در ایران .امارات متحده عربی .روسیه . عراق. ترکیه .افغانستان

   
سازنده:
اکیوریت لوکیتورز
 

گنج یاب چند سنسوره پرو آرت Multi Sensor Pro ART

قیمت: 4995 دلار

 

  گنج یاب و طلایاب تصویری چند سنسوره پرو آرت Multi Sensor Pro ART دارای چندین سنسور بوده که هر یک از این سنسورها  کار خود را مستقل انجام می دهند و بعد در پردازشگر قوی دستگاه داده های انها با هم ترکیب شده تصویری واضح از اشیا و حفره های زیر زمین نشان داده می شود.

ابتدا همه اطلاعات زمین از قبیل حفره ها و فلزات آهنی و ارزشمند  زیر خاک  در آنتن چند منظوره دستگاه تحلیل شده و بعد برای تعیین موقعیت و محل آن به پردازشگر خود دستگاه چند سنسوره پرو آرت Multi Sensor Pro ART منتقل می شود که این موجب سرعت کار دستگاه و تفکیک سریع و فوق العاده آن می شود .

 

 دستگاه چند سنسوره پرو آرت Multi Sensor Pro ART قادر است اشیا کوچک یا آهنی و بی ارزش را حذف کند . شکل خاص آن برای اسکن سریع و راحت بخصوص در مناطق صعب العبور یا داخل حفره ها آن را دستگاه کوچک وا یده الی برای تمام محیطهای کوهستنای و ناهموار گردانیده است و به راحتی اسکنی سه بعدی از اشیا یا حفره های داخل زمین روی مانیتور خود نشان می دهد .

ماینتور دستگاه چند سنسوره پرو آرت Multi Sensor Pro ART دارای تکنولوژی صفحه نمایشگر حسی  UMPC می باشد که کار با آن را ساده تر کرده است.

 

نرم افزار یک تصویر زنده از نقطه زیر آنتن نشان می دهد .علاوه بر آنکه هشدار دهنده فلز صوتی را می توان با حساسیت کمتر ویا بیشتری بسته به شرایط زمین تنظیم کرد. گنج یاب  و طلایاب مولتی سنسور پرو آرت( Multi Sensor PRO ART) جدیدترین دستگاه چند سنسوره هوشمند  شرکت آمریکایی برای تصویربرداری از زمین می باشدکه اسکنی سریع از آنچه زیر زمین است به ما ارائه می دهد .

 

طلایاب و گنج یاب چند سنسوره پرو آرت Multi Sensor Pro ART با قطعات زیر ارائه می گردد:

آنتن (12 یا 20 اینچ)

   مانیتور یا صفحه نمایش

    باتری و شارژر جیبی

    کابل USB

    نرم افزار دستگاه داخل  CD

    راهنمای کاربری

    شارژر

   دسته تلسکوپی قابل تنظیم 

 

 

شرکت اسپادانا نماینده  شرکت اکیورت لوکیتورز در ایران .امارات متحده عربی .روسیه . عراق. ترکیه .افغانستان

 

سازنده: اکیوریت لوکاتورز

گیرنده پیشرفته ژئوفیزیک ای جی ار AGR
قیمت: 9،745.00 $


 

ژئوفیزیک ای جی ار AGR فلزیاب پیشرفته ژئوفیزیک  VLF گیرنده رادیویی دقیق است .عدم موضع گیری ژئوفیزیک ای جی ار AGRو BGR در سری فرکانس بسیار پایین، تنظیم گیرنده جهت استفاده برای فرکانس دقیق فلزات نجیب زیرزمینی مورد استفاده است.شرکت اسپادانا نماينده  شرکت اکیورت لوکتور در ايران .امارات متحده عربي .روسيه . عراق. ترکيه .افغانستان
 
سازنده:
اکیوریتی لوکیتورز
 

اسکنر و ردیاب امریکایی دابل مگنام Double Magnum Plus

قیمت: 6،495 $

طلایاب دابل مگنوم Double Magnum ساخت شرکت اکیوریت لوکیتورز  آمریکا یک آنتن دو سنسوره برای پیدا کردن  گنج ،طلا ، نقره ، تونل ، حفره و اتاقک مخفی زیر زمینی دارد .

 

مثالهایی از اسکن های دابل مگنوم 3 بعدی Double Magnum :

ذخیره معدنی یک معدن طلا

یک جعبه گنج که توسط دابل مگنوم Double Magnam گرفته شده است .

دستگاه دابل مگنوم Double Magnam ساخت آمریکا یکی از بهترین و موفقترین و در عین حال با قیمت مناسب برای گنج یابی است .یکی ازوسیله هایی است که در ایران و افغانستان موفق عمل کرده است و دفینه های زیادی با آن کشف شده است .وزن سبک و برنامه کامپیوتر حرفه ای آن کشف کردن گنج و طلا و تفکیک آنها را ساده کرده است .

دابل  مگنوم پلاس Double Magnam – هیجان جستجوعتیقه های قدیمی

دستگاه دابل مگنوم Double Magnam می تواند اهداف را تا عمق 120 فوتی (40 متری) بگیرد. البته این عمق برای اهداف بزرگ است .عملا در ایران تا 18 متر تست شده است .اگر آمریکا هستید می توانید یک قرار ملاقات با ما بگذارید تا کارایی آن را در زمین تست مان در آمریکا به شما نشان بدهیم.این دستگاه انتخاب بسیار خوبی برای افراد حرفه ای و همچنین گنج یاب های تازه کار می باشد .سه سال گارانتی شرکت اکیوریت لوکیتورز آمریکا را دارد .

دستگاه با یک لب تاپ به انتخاب ما ارائه می شود .اگر لب تاپ خودتان را بیاورید 600 دلار در قیمت به شما تخفیف می دهیم.

 

دستگاه با قطعات زیر ارائه می گردد:

سنسور دابل مگنوم Double Magnam

لب تاپ از پیش تنظیم شده

اصل دستگاه (یا جعبه کنترل)

کوله پشتی

نگه دارنده سیم ها

کابل

باطری 18 ولتی

شارژر 18 ولتی

نرم افزار

ویدوی آموزشی

میله سه تکه

دفتر چه اموزشی

جعبه حمل و نقل

کیف حمل سنسور

سنسور ده اینچی

 

کار با دستگاه دابل مگنوم Double Magnam خیلی ساده است

قطعات انتخابی

سنسور 20 اینچی

می توانید یک جیو پین پوینتر پرو آرت به دابل مگنوم خودتان اضافه کنید .به قیمت 2750 دلار اضافه بر قیمت بالا

اسکنر تصویر امریکایی دیسکاوری پلاس USA Discovery Plus

قیمت:$18.640


 دستگاه دیسکاوری پلاس Discovery Plus به گونه اي طراحي شده است كه براحتي عمل مي كند و ساده تر از ديگر مدلها مي باشد كه محدوده ي مغناطيسي را بصورت 3 بعدي نمايش مي دهند.
مي باشد. اين حالت، كاربر را قادر مي سازد كه در جهت دلخواهش كه حتي ممكن است ناهنجاريهاي الكترومغناطيسيزيرزميني وجود داشته باشد و اسكن و بررسي نمايد با اين حالت، كاربر بر خلاف الگوي شبكه اي محدوده اندازه گيريهايدقيق قادر است آزادانه عمل كند.
لوازم و وسايل فرعي
– كامپيوتر Laptop
– دستگاه كنترل كانال دو گانه دیسکاوری پلاس Discovery Plus
– بسته ي محدوده لوازم و ابزار سيم كشي سيم ها
– باطري 24 ولتي شارژر 24 ولتي
– نرم افزار
– ويدئو
– ميله ي رابط
– دفترچه راهنماي دیسکاوری پلاس Discovery Plus

– كيف پليكان
-کیف

 

شرکت اسپادانا نماینده  شرکت اکیورتی لوکیتورز در ایران .امارات متحده عربی .روسیه . عراق. ترکیه .افغانستان

سازنده:
اکیوریت لوکاتورز
 

پی ای 5500 PI
قیمت: 4،145.00 $


پی ای PI 5500 برترین و سریعترین  فلزیاب حرفه ای ، با تکنولوژی پیشترفته و در عین حال ساده با عمق کاوش بیش از4 متر واقعی ، دارای تکنولوژی کویل(Blanket) با روکش پلیمری ضد سائیدگی برای نفوذ در عمق بیشتر ، طراحی در ۳ سایز متفاوت برای عمق جستجوی مختلف  است.

 جزئیات:
پی ای  5500 PI، ردیاب فلزی
یافتن طلا و گنج با آشکارساز PI 5500است. ویژگی های آن تشخیص اشیا کوچک، اهداف طلا عمیق تر، گنجینه، رگه،را فراهم می کند که یکی از بهترین حساسیت در کلاس و عمق با قابلیت 3D برای تعیین و تشخیص است اضافه کردن گزینه هایی از جمله آنتن و تصویربرداری القای پالس این دستگاه را شگفت انگیز می سازد.
پی ای 5500 PI تصویربرداری:
نرم افزار 3D می تواند با یک سیستم GPS برای تعیین و تجسم شکل و اندازه جسم به خاک سپرده شد استفاده  شود.
مشخصات  ردیاب فلزی پی ای PI 5500 :
کیف چرم حمل با تسمه
باتری12V
شارژر    12V
کویل آنتن    11 "
2 مجموعه پیچ و واشر، 2 روابط
کابل PC )RS232)
هدفون و هدست
راهنمای کاربری
 
شرکت اسپادانا نماینده  شرکت اکیورت لوکیتورز در ایران .امارات متحده عربی .روسیه . عراق. ترکیه .افغانستان

   سازنده:
اکیوریت لوکیتورز
 

فلزیاب جی پی زد GPZ 7000 

 

دستگاه طلایاب جی پی زد  GPZ 7000 با ۴۰% عمق کاوش بیشتر نسبت به دستگاه طلایاب جی پی ایکس GPX5000 ,طلایاب و گنج یابی تک و منحصربه فرد می باشد.شما جزء اولین کسانی باشید که با ابر دستگاه فلزیاب جی پی زد gpz 7000 در جاهایی که مطمئن هستید طلای بزرگ وعمیق موجود است به کاوش وجستجو بپردازید.
هیچ تولید کننده ای تا به حال تلاش نکرده یا قادر به تکمیل کردن تکنولوژی ,جدید,انقلابی,ومنحصر به فرد به کار رفته در دستگاه  طلایاب جی پی زد gpz 7000 را نداشته است !!یکی از ویژگی های منحصر به فرد و شگفت انگیز گنج یاب جی پی زد GPZ 7000 فوق العاده این است که شکار گنج ها وطلای مدفون در عمق زیاد را به سطح بسیار بالاتری رسانده که طلای بسیار عمیق را که سیستم های دیگر قادر به یافتن آن نیستند را جستجو و آشکار می کند و طلای با حجم کم را که سیستم های قبل آن ها را رد می کرد هم  پیدا می کند حتی طلای زیر نیم گرم.

 

 

GPZ7000 این دستگاه با تکنولوژی روز دنیا تحول عظیمی در میان فلزیابهای دیگر ایجاد کرده است یکی از ویزگی منحصر به این دستگاه که می توان گفت خود را متمایز از دستگاههای دیکر می کند به شرح زیر است :
کشف طلا در عمق بسارزیاد است وکاوشگرانی که موفق به یافتن قطعات کوچک طلا توسط دستگاههای دیگر نشده اند اکنون با استفاده از این دستگاه می توانند به راحتی به طلا دست پیدا کنند
این دستگاه رویای کاوشگرانی که بتوانند در اعماق زیاد زمین طلا را جستجو کنند تحقق یافته بطوریکه با آزمایش اثبات شده که حتی تا عمق 40%عمیق تر نسبت به دستگاه فطعات ریز طلا gpx5000 قطعات ریز طلا را کشف کند
دراینجا تجارب برخی از شگارچیان را در اختیار شما می گذاریم
من فکر می کردم در این زمین به دلیل سرو صدای زیاد به خاطر تجارب قبلی از دستگاه ها نمی تواتم به کار خود ادامه بدم اما کار با این دستگاه نگرش ودید مان را عوض کرد بصوریکه به دور هر گونه سرو صدای اضافی قادر به پیدا کردن 30 گرم طلا پی در پی که بزرگترین آنها 12 گرم بود
من با تجاربی که از دستگاههای قبلی داشتم این دفعه از دستگاه gpz7000 استفاد کردم این دستگاه با تکنولوزی فوق العاده بالا ونیروی عظیم خود توانست ظلاهای ریز زیادی که دستگاههای دیگر کشف نکرده بودند را در کمتر از 3 ساعت کشف کند


ویژگی های استثنایی این دستگاه
کویل ضد آب قوی
وزن کل 320/3 کیلو گرم
لوپ هوشمند وقوی سوپر دی :متشگل از یک سیم پیچ انتقال مرکزی ودوتا سیم پیچ بیرونی که از سرو صدای ونویز زیاد جلوگیری می کند
ZTV )ولتاژانتقال صفر ) فن آوری جدیدبا ایجاد میدان مغناطیسی مخالف با قطب مخالف بالا بصورت ثابت وحسایت بالا در جستجوی طلا کمک شایانی می کند
صفحه نمایش LCD رنگی با وضوح ونمایش بالا
کشف طلا 40 درصد عمیق تر از دستگاه های دیگر
سوپر لوپ دی کشف طلا باعث کشف طلا های زیر نیم گرم
دقت در بالانس وتعادل زمین بالا نسبت به دستگاههای دیگرکه قادر به کشف طلا نیستند را انجام می دهد
منوی کاملا ساده وپشتیبانی از زبان های
انگلیسی فرانسوی روسی پاکستان ایتالیایی پرتغالی ترکی آلمانی
هدفون وهدست بی سیم UR -30 :قادر است صداهای اضافی را می گیرد


مشخصات جی پی زد gpz 7000 :


–  لوپ سوپر ِD ضداب ۱۴ در ۱۳ اینچ
– وزن کامل ۳٫۳۲۰ کیلوگرم
– ال سی دی کاملا رنگی با وضوح نمایش بسیار بالا
– منوی ساده و دارای زبان های انگلیسی ,فرانسوی ,آلمانی ,ایتالیایی ,لهستانی ,پرتقالی ,روسی و ترکی
– هدفون بی سیم VR-30 با قدرت زیاد که برای شنیدن صدای ضعیف جنس عمیق بسیار مفید است.
– ZVT (ولتاژانتقال صفر) ایجاد میدان مغناطیسی مخالف فوق الاده ثابت با قدرت بالا و افزایش حساسیت به طلا با فن آوری نو آورانه برای تشخیص طلا در عمق بیشتر .


 GPZ 7000 comparison


عمق کاوش سیستم فلزیاب جی پی زد GPZ 7000 جدید نسبت به دیگر سیستم های سری GPX  و دیگر دستگاه های فلزیاب ساخت این شرکت ,بیشتر از ۴۰% افزایش دارد .
حساسیت فوق العاده به طلا با لوپ سوپر دابل دی این دستگاه فلزیاب شما میتوانید طلای زیر گرم را در عمق معقول جستجو کنید.
دقت زیاد و نگهداری بالانس وتعادل زمین در بد ترین شرایط خاک که بیشتر دستگاههای فلزیاب قادر نیستند در این گونه زمینها کار کنند. بالانس اتوماتیک وثابت .
سیستم پیشرفته جلوگیری از تداخل فرکانسهای مزاحم ونویز در این دستگاه این سیستم را در رده بهترینها در نوع خود قرارداده.
منوی دسترسی بسار ساده برای دستیابی به تنظیمات دستگاه طلایاب جی پی زد GPZ 7000 برای مبتدیان بسیار کارامد و قابل فهم است. دیگر نیاز به اموزش زیر نظر متخصص ندارید !تا با این دستگاه گنج پیدا کنید

ماژول WM12وایرلس که شما را از شر هدفون های سیم دار خلاص میکند . در این سیستم میتوانید از گوشی هدفون وایرلس استفاده کنید
سیستم جهت یابی این سیستم شما را قادر میسازد تا نقشه کامل مسیر جستجوی خود را ثبت کنید  ودر صورت نیاز محل های باقی مانده را دوباره جستجو کنید . یا ب استفاده از نقشه های گوگل انهارا تطبیق دهید.
لوپ این دستگاه فلزیاب تا عمق ۱ متر زیر اب ضد اب است شما با این لوپ ۱۴ اینچی جی پی زد GPZ 7000 میتوانید در هوای بارانی وزمینهای خیس به جستجو و کاوش بپردازید.

دیپ مکس DEEPMAX

<<  قابل توجه مشتریان محترم محصولات لورنز زد Lorenz Z1  >>

اخیرا محصولات این شرکت به صورت جعلی و در کرج وتبریز تولید می شود

جهت خرید محصولات فقط از نماینده رسمی شرکت خریداری کنید در غیر اینصورت و خرید از فروشندگان نامعتبر هیچگونه خدماتی از شرکت دریافت نخواهید کرد

http://www.metaldetectors.de/uk/authorised-reseller.htm

 

دستگاه ای اکس پی 6000 | Exp 6000 جدید ترین دستگاه فلزیاب تصویری با بهره مندی از جدید ترین تکنولوژی روز دنیا ساخت شرکت okm آلمان است . با ای اکس پی 6000 | 6000 Exp تصویری واضح و تفکیک شده از داخل زمین خواهید داشت . قیمت ای اکس پی 6000 | 6000 OKM EXP نسبت به تصویر واضحی که ارائه می کند دستگاه ارزشمندی است .

 

معرفی اجمالی  فلزیاب تصویری سه بعدی exp 6000


ای اکس پی | exp 6000 بهترین اسکنر سه بعدی و فلزیاب تصویری زمین از سری فلزیاب های معروف فیوچر اوکی ام آلمان می باشد.سری فیوچر یک گروه ازفلزیاب های تصویری قوی طراحی شده برای پیدا کردن گنج و عتیقه های زیر زمینی است .فلزیاب تصویری exp 6000با جعبه کنترل قوی و پروب ابداعی تلسکوپی جدید طراحی و ساخته شده توسط شرکت معتبر okm آلمان است .  کار این دستگاه کلا بی سیم است و صفحه کنترل آن که به صورت تاچ اسکرین می باشد و به زبان های مختلف دنیا ارائه شده است .


دستگاه ای اکس پی 6000 | exp 6000 چه نوع دستگاه گنج یابی است ؟

این دستگاه سری جدید دستگاه های فلزیاب تصویری شرکت okm آلمان است که در آن از جدید ترین تکنولوژی های دنیا و اسکنر سه بعدی استفاده شده تا کار با آن برای مشتریان آسان شود و نتیجه دلخواه را به کاوشگران گنج بدهد.


فلزیاب ای اکس پی 6000 شرکت او کا ام آلمان مشابه چه دستگاه فلزیابی است ؟

همینطور دستگاه فلزیاب تصویری Exp6000 نمونه کامل شده ی دستگاه Exp 5000 شرکت او کا ام می باشد و تکنولوژی های پیشرفته بکار گرفته شده در این دستگاه باعث سهولت کاوشگران در گنج یابی میشود.

 

قیمت دستگاه ای اکس پی 6000 _ okm exp 6000 price

قیمت دستگاه ای اکس پی EXP 6000 مدل پرو = € 20000 یورو


قیمت دستگاه ای اکس پی 6000 EXP مدل پرو پلاس = € 28000 یورو


قیمت دستگاه فلزیاب و گنج یاب okm و قیمت دستگاه فلزیاب okm نسبت به میزان کارایی این دستگاه ها مقرون به صرفه است و مطمئناً از خرید آن پشیمان نخواهید شد .

 

سهولت استفاده از دستگاه Exp6000 Okm
رابط کاربری چند زبانه و سیستم بی سیم بسیار منحصر به فرد اجازه می دهد کاوش و اسکن آسان گردد . این دستگاه فلزیاب OKM EXP 6000 با استفاده از نرم افزار ویژوالایزر سه بعدی به تجزیه و تحلیل اسکن های زمین برای شناسایی اشیاء و تعیین عمق و گنج یابی و ابعاد اهداف زیرزمینی مانند آثار باستانی، گنجینه های با ارزش و اقلام تاریخی است.


Exp 6000 okm تا چه عمقی را شناسایی می کند ؟


دستگاه ای اکس پی6000 نسبت به حجم و اندازه فلز یا گنج میتواند تا عمق 25 متر طلا و 40 متر حفره را شناسایی کند .
انواع فلزات و حفره یا فضای خالی در زیر زمین قابل تشخیص تفکیک و شناسایی است .
با استفاده از آنتن تلسکوپی در گنج یاب ای اکس پی 6000 می توان میران را تحت پوشش قرار داد .


ای اکس پی 6000 در دو مدل پرو & پرو پلاس  Exp 6000 pro & Exp 6000 pro plus

دستگاه ای اکس پی 6000 در دو مدل پرو و پروپلاس به کاربران عرضه میشود و تفاوت این دومدل در تعداد آنتن و عینک چشمی این دستگاه است.
مدل پرو پلاس علاوه بر تکنولوژی هایی که در مدل پرو استفاده شده است دارای عینک چشمی , هدفون بی سیم سنسور LIVE STREAM ( لایو استریم ) و تونل سنسور است.

 
 

لوپ تلسکوپی EXP 6000چه کاربردی دارد elescopic Probe ؟
یکی از اختراعات منحصر به فردشرکت okm او کی ام آلمان این پروب اسکن زمین است . پروب تلسکوپی را می توان بنا به نیاز از نظر طولی بزرگ یا کوچک کردتا محیط بزرگتر را در زمان کمتری اسکن کند .
 

ImageWireless Technology

تکنولوژی وایرلس(بی سیم)

قطعات  دستگاه exp 6000 از طریق وای فای به هم متصل هستند و بی سیم هستند .همه پروب ها اطلاعات را از طریق بی سیم به میله تلسکوپی و دستگاه اصلی ای ایکس پی exp 6000 می فرستند.

ImageLiveStream

اسکن زنده (لایو استریم)

سنسورزنده (لایواستریم) به شما کمک می کند که سریع داخل خاک زیر زمین را ببینید و گنج های پنهان در آن رابیابید.اینخیلی پیشرفته از طریق عینک  ویدیوییاندرویدصورت می گیرد.

ImageLayout Selection

انتخاب رنگ پس زمینه

بخش کنترل ای اکس پی exp 6000 دارای چندین رنگ پس زمینه و رنگهای مختلف است تا کار شما را برای محیط های مختلف بهینه سازی کند که شما هم در شب تاریک خوب صفحه دستگاه exp 6000 را ببینید و چه در زیر نور شدید خورشید صفحه دستگاه معلوم باشد .

ImageMultilingual GUI

بخش کنترل چند زبانه

ای اکس پی exp 6000 به زبانهای مختلف دنیا قابل تنظیم است تا اپراتور به راحتی کارهای مختلف دستگاه exp 6000 را بفهمد.تمام منو و گزینه های مختلف دستگاهexp 6000  به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شده است.

ImageVisualizer 3D

برنامه ویژوالایزر سه بعدی

برای بررسی دقیق تر و بهتر اسکن های زیر زمین ای اکس پی exp 6000 این امکان را فراهم می سازد که از طریق یو اس بی تصاویر را به یک کامپیوتر با برنامه ویژوالایزر منتقل کنید و در انجا به صورت کامل انها را تحلیل کنید .

Image

Touch Screen

کنترل تاچ اسکرین

علاوه بر یک ولوم کنترل چند کاره ،کاربر می تواند از کنترل تاچ اسکرین ای اکس پی exp 6000 استفاده کند .به همین خاطر استفاده از این فلزیاب طلایاب و گنجیاب تصویری  ساده و سریع است.

 photo 2017 08 13 17 49 06

 

 
تکنولوژی وایرلس _ بی سیم _ بکار گرفته شده در گنج یاب ای اکس پی 6000
قطعات این دستگاه از طریق وای فای با هم ارتباط برقرار می کنند و بی سیم هستند .همه پروب ها اطلاعات را از طریق بی سیم به میله تلسکوپی و دستگاه اصلی می فرستند. این عمل باعث شده مشکلات اتصال از طریق سیم برطرف شده و اسکن راحت رابرای کاربر به عمل آورد .
اسکن زنده فلز ، لایو استریم EXP 6000
سنسور اسکن زنده ( لایو استریم ) به شما کمک می کند که سریع زیر زمین را ببینید و گنج های پنهان در آن را بیابید.این تکنولوژی پیشرفته از طریق عینک ویدیویی ، اندروید صورت می گیرد.
صفحه نمایش دستگاه EXP 6000 زیر نور خورشید و در تاریکی شب چگونه عمل می کند ؟
بخش کنترل ای اکس پی 6000 دارای چندین رنگ پس زمینه و رنگهای مختلف است تا کار شما را برای محیط های مختلف بهینه سازی کند که شما هم در شب تاریک خوب صفحه دستگاه را ببینید و چه در زیر نور شدید خورشید بتوانید به راحتی اطلاعات صفحه طلایاب ای اکس پی 6000 را مشاهده نمایید
زبان های موجود در دستگاه ای اکس پی 6000 Exp 6000 okm LANGUEAG
یونیت اصلی ای اکس پی 6000 به زبانهای مختلف دنیا قابل تنظیم است تا اپراتور به راحتی بتواند ارتباط خوبی با بخش کاربری دستگاه برقرار کند .تمام منو و گزینه های مختلف دستگاه به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شده است.
رابط کاربر گرافیکی دستگاه طلا یاب تصویری OKM EXP 6000 در زبان های زیر قابل دسترسی است:
آلمانی انگلیسی عربي فارسی Ελληνικά پارسی 中文 هلند Български

برنامه ویژوالایزر سه بعدی بکارگرفته شده در EXP 6000
برای بررسی دقیق تر و بهتر اسکن های زیر زمین و دفینه یابی ای اکس پی 6000 این امکان را فراهم می سازد که از طریق USB تصاویر را به یک کامپیوتر با برنامه ویژوالایزر منتقل کنید و در انجا به صورت کامل آنها را تحلیل و آنالیز کنید .
کنترل تاچ اسکرین EXP 6000 OKM
علاوه بر یک ولوم کنترل چند کاره ،کاربر می تواند از کنترل تاچ اسکرین ای اکس پی 6000 استفاده کند .به همین خاطر استفاده از این اسکنر زیر زمین ساده و سریع است.


مهمترین نوآوری های فلزیاب eXp 6000 OKM
در مجموع بی سیم ، تمامی اجزای برقراری ارتباط از طریق WiFi است.
تمامی پراب های اندازه گیری شامل یک ژیروسکوپ یکپارچه است ، حسگر چرخش.
دارای یک پراب تلسکوپی جدید برای اکتشاف و اسکن فلز و گنج بهینه .
سنسور ویژه‌ی معروف، سنسور تونل سنسور LiveStream بکارگرفته شده خصوصا برای ای اکس پی 6000
صفحه نمایش لمسی با وضوح بالا1024×768 Pixel با قابلیت تنظیم روشنایی خودکار صفحه نمایش EXP 6000
رابط کاربر چندزبانه با پس زمینه و قالب ‌های مختلف برای بهتر دیدن منو ها در هر شرایط محیطی
ردیابی GPS و جهت یابی می تواند توسط کاربر فعال شود 0
فلزیابی از طریق اتصال از طریق عینک آندروید یا تبلت های شخصی برای راحتی اکتشاف و کشف و اسکن بصورت زنده .
خروجی صدا از طریق بلندگوی داخلی، هدفون سیمی استاندارد یا هدفون های بلوتوث بدون سیم.
باطری تامین برق بدون کابل با قابلیت شارژ دوباره.
نرم‌افزار ویژولایزر سه بعدی تجسمی برای تجزیه و تحلیل عمقی از اسکن زمین انتقال آسان اطلاعات از طریق پورت USB، بدون نیاز به نصب درایور اضافی می توانید با EXP 6000 براحتی کار کنید .
فلزیاب تصویری ای اکس پی 6000 چه دفینه هایی را می تواند کشف کند ؟
دستگاه eXp 6000 یک اسکنر کامل با عمق نفوذ بالا ، برای شناسایی و یافتن فلزهای گرانبها و ارزشمند ماننده طلا ، نقره ، مس و برنز و حفره های زیر زمینی است .
تشخیص حفره ها و تونل های زیرزمینی از قبیل دیوارها ، پایه‌ها ، مجسمه‌ها ، مقبره‌های باستانی ، غارها ، قبور ، حجره‌ها و اکتشافات دفینه ها مشابه ، اکتشاف معادن طلای طبیعی یافتن آثار ارزشمند و گنج‌های نهفته و یا در یافتن شهرک های تاریخی و پناهگاه‌های باستانی ، یافتن آثار باستانی قدیمی و ارزشمند .
نحوه کارکرد دستگاه okm exp 6000
نحوه کار این دستگاه در ویدیو ی بالای صفحه نمایش داده شده است و علاوه بر آن میتوان از دفترچه راهنمای ای اکس پی 6000 که همراه با آن ارائه میشود استفاده نمایید . همچنین هنگام تحویل گرفتن EXP 6000 اطلاعات و آموزشات لازم به شما داده خواهد شد.
می توان با صفحه نمایش لمسی، عینک ویدئو های آندروید و یا تبلت آندروید کنترل آن را بدست بگیرید و بهترین گنج یابی را انجام بدهید .
سنسور های مختلف دستگاه ای اکس پی 6000 exp 6000|
سنسور LiveStream سنسوریست که یک دید مستقیم از زیر زمین را به شما ارائه میدهد مثل این است که شما در لحظه زیر زمین را مشاهده می کنید . و دفیته یا گنج موجود در آن را بوصرت زنده میابید .
از داده های بدست آمده از ای اکس پی 6000 به روی صفحه نمایش عینک به صورت سه بعدی ( 3D ) نشان میدهد و اشیای مدفون شده زیر خاک را آشکار می سازد .
سنسور تونل سنسور تونل EXP 6000 برای یافتن فضاهای توخالی نظیر تونل‌ها ، غارها ، قبور ، سنگرها ، پناهگاه‌ها ، مقبره‌ها و مانند آن‌ها طراحی شده است. بنابراین می توان تغییرات غیرفلزی در خاک زیرسطحی را شناسایی کرد.


منو های مختلف EXP 6000 دستگاه فلزیاب ای اکس پی 6000


1. Ground Scan : با استفاده از سوپر سنسور و یا آنتن تلسکوپی اپراتور قادر است از آنچه در زیر آنتن هست تصویری سه بعدی 3D به دست آورد .
2. با اسفاده از کابل USB دیتای ذخیره شده را به کامپیوتر منتقل نماید.
3. Pinpoint : اپراتور میتواند نقطه دقیق قرار گیری هدف را تعیین و مشخص نماید و قادر است بین فلزات تفکیک قایل شود.
4. Live Scan:اپراتور بدون محدودیت حرکتی قادر است اسکنی آزاد در تمامی جهات داشته باشد . از این آنتن در برداشتهای اولیه اسفاده میشود.
5. Mineral Scan:در این بخش میتوان مواد معدنی و کانی ها را با دقت زیاد تشخیص داد . و از تداخل مواد معدنی در عملکرد سیستم جلوگیری نمود.
6. Tunnel Scan :در این بخش میتوان عمقی ترین تونل ها و فضاهای خالی و مقبره ها را تشخیص داد. تونل یابی میتواند یکی از سر نخ های مفید در زمینه گنج یابی باشد.که گنج یاب ای ایکس پی 6000 آنرا به بهترین حالت ممکن انجام میدهد.
7. Magnetometer : برای تشخیص و حذف فلزات آهنی که ممکن است باعث ایجاد تداخل در جریان اسکن شود مورد استفاده قرار میگیرد . در واقع از مگنتومتر میتوان برای پاکسازی سایتی از اهداف آهنی استفاده میشود.


تجربیات مشتریانی که از دستگاه Exp6000استفاده کردند
بسیاری از افرادی که از فلزیاب تصویری ای اکس پی 6000 استفاده کرده اند بسیار از خرید خود راضی بوده اند و تنوانسته اند اهداف خود را بخوبی اسکن کرده و به نتیجه برسند . به عبارتی مشتریانی که از دیگر دستگاه ها نتوانستند نتیجه بگیرند با استفاده از این دستگاه به نتیجه دلخواه خود رسیده اند .

    

اخیرا گروه هایی اقدام به فروش دستگاه های طلایابی تقلبی نموده اند که هیچگونه کاربردی ندارد و بجز ضررو زیان برای هم وطنان عزیزمان هیچگونه سودی ندارد .
لذا قبل از خرید هر گونه دستگاهی حتما از مشاوره رایگان مهندسین ما استفاده نمایید : جهت استفاده از اطلاعات به روز مشاورین ما و همچنین با توجه به وجود کلاه برداران زیادی که این اواخر متاسفانه پول هم میهنان ما را نابود می کنند حتما با مشاورین ما در تماس باشید .
00971508799773  -  09195699287


Localizer 3000 detects a piece of a meteorite
لوکالایزر 3000 یک شهاب سنگ ارزشمند را پیدا کرد
 


Because meteorites consists mainly of silicate minerals or iron nickel alloy they can be located by using a metal detector. With the Localizer 3000 such a small piece of meteorite has been found.


 به خاطر اینکه شهاب سنگ ها از مواد معدنی سیلیکات و آلیاژی ازآهن و نیکل تشکیل شده اند توسط فلزیاب ها قابل تشخیص هستند .با استفاده از دستگاه لوکالایزر 3000 یک قطعه کوچک از شهاب سنگ کشف شده است .

چگونه یک گنج یاب حرفه ای بخریم؟

انواع تکنولوژی هایی که دستگاه های  گنج یاب , Treasure finders  از آن استفاده می کنند چیست ؟

   فرکانس بسیار پائین

  القاء , پالسی , puls 

   نوسان ‌ساز یکنواخت

 

گنج یاب , Treasure finders , به روش فرکانس بسیار پائین :

این روش رایج ترین تکنولوژی , گنج یابی , Treasure finders , است . در این نوع , گنج یاب , Treasure finders , ها دو نوع میدان مغناطیسی مجزا وجود دارد :

1.    , گنج یاب , Treasure finders , با میدان مغناطیسی فرستنده: این , گنج یاب , Treasure finders , میدان مغناطیسی حلقه بیرونی است و جریان برق با فرکانس kh 6/6 در آن جریان دارد و به علت جریانی که در این میدان مغناطیسی وجود دارد یک میدان الکترومغناطیسی به سمت پائین ایجاد می‌شود . فلزاتی که در این میدان مغناطیسی قرار می‌گیرند ، بخاطر خاصیت القاء الکترومغناطیسی از خود میدان مغناطیسی ضعیفی تولید می‌کنند.

2.    , گنج یاب , Treasure finders , با میدان مغناطیسی گیرنده : این میدان مغناطیسی حلقه درونی است. این سیم بعنوان آنتن گیرنده سیگنال های , گنج یاب , Treasure finders , رفتار می‌کند. میدان مغناطیسی گیرنده این سیگنالهای ناشی از میدان مغناطیسی فلز یا گنج را دریافت می‌کند و پس از تقویت به جعبه کنترل می‌دهد تا سیگنال ها در آنجا تجزیه و تحلیل شوند. , گنج یاب , Treasure finders , بطور تقریبی باتوجه به قوی یا ضعیف بودن میدان القایی گنج یا فلز می‌تواند تشخیص دهد که فلز در چه عمقی از زمین قرار دارد.

 

چگونه تشخیص عمق فلزبا دستگاه , گنج یاب , Treasure finders , ؟

, گنج یاب , Treasure finders , از اختلاف فاز فرکانس میدان مغناطیسی فرستنده و گیرنده  نوع فلز را تشخیص می دهد . چون فلزات مختلف مثل آهن و طلا اختلاف فاز متفاوتی ( به هنگام القاء ) تولید می‌کنند و به این ترتیب , گنج یاب , Treasure finders , می‌تواند بطور تقریبی نوع فلز مدفون‌شده را تشخیص دهد.

 

   روش القاء , پالس , puls   :

در این روش , گنج یابی , Treasure finders , پالس , puls ,  از یک یا چند میدان مغناطیسی مشترکاً به عنوان فرستنده و گیرنده استفاده می‌شود. در این فن ‌آوری , گنج یابی , Treasure finders , با ارسال , پالس , puls ,  های کوتاه ولی قوی ، میدان مغناطیسی شدیدی ، قوی در جهت پایین و بلافاصله در جهت عکس تولید می‌شود. این تغییر جهت میدان مغناطیسی باعث ایجاد یک میدان مغناطیسی القایی در فلز یا گنج بطرف بالا می‌شود. سپس سیستم کنترلی باز به سرعت یک , پالس , puls ,  دیگر می‌فرستند تا میدان مغناطیسی فرستنده ، میدان القایی فلز یا گنج را شکار کند. این نوع سیستم‌ها در تشخیص جنس فلز یا گنج ضعیف عمل می‌کنند ولی برای استفاده در مکان هایی که رسانایی بالا دارند مثل زمین‌های نمکی ، خیس یا نمناک حتی در اعماق زیاد به خوبی جواب می‌دهند.

 در گیت ها Gate ورودی درب فرودگاه ها از این فن آوری ( روش القاء , پالس , puls ,  ) برای یافتن اشیاء فلزی همراه مسافران پرواز استفاده می کنند .

یک , گنج یاب , Treasure finders , خوب از سیستم , پالس , puls ,  القایی باید از جدول عمق استاندارد استفاده کند .

 

   روش یکنواخت سازی , گنج یابی , Treasure finders  :

در این نوع دستگاه‌های , گنج یاب , Treasure finders , از دو میدان مغناطیسی، یک میدان مغناطیسی بزرگ در آنتن , گنج یاب , Treasure finders , و یک میدان مغناطیسی کوچک در داخل جعبه کنترلی استفاده می کند. هر میدان مغناطیسی به یک ارسال کننده ارتعاش که هزاران , پالس , puls ,  در هرثانیه تولید و ارسال می‌کند ، وصل است. اختلاف فرکانس تولیدی در میدان مغناطیسی بزرگ و کوچک مقدار ثابتی است . با عبور میدان مغناطیسی بزرگ از روی فلز یا گنج ، میدان القایی در فلز ایجاد می‌شود . با تداخل میدان القایی با میدان میدان مغناطیسی بزرگ ، اختلاف فرکانس بین میدان مغناطیسی کوچک و بزرگ تغییر می کند ، سپس این اختلاف فرکانس توسط سیستم شنیداری به بوق‌هایی تبدیل می‌شود و فرد متوجه می شود که زیر خاک  فلزی یا گنجی وجود دارد یا نه .

این روش , گنج یاب , Treasure finders , کم‌هزینه ‌ترین و ارزان ترین روش , گنج یاب ,ی , Treasure finders , است ولی توانایی دو سیستم قبلی را در شناسایی نوع و عمق فلز یا گنج را  ندارد .

اجزاء کلی هر فلزياب یا , گنج یاب , Treasure finders , چه هستند ؟

1. بند و دسته حمل  2. جعبه كنترل 3. کویل برای ایجاد میدان مغناطیسی

 

اسپادانا نماينده قيمت فروش انواع جديد ترين بهترين دستگاه فلزياب طلاياب گنج ياب حفره ياب معدن ياب ردياب تصويري پالسي حرفه اي ماهواره اي ساخت شرکت های معتبر تولید کننده آمریکایی اروپایی و استرالیایی در ایران و امارات و روسیه نماینده شرکت های Okm , Lorenz , Golddetectors

 جئو سیکر Geoseeker

قیمت:8200یورو

آیا شما در جستجوی منابع آب زیر زمینی یا حفره های پنهان تا عمق 250 متری (820 فوت) هستید؟

جئو سیکر GEOSEEKER یک آب یاب و حفره یاب ژئوالکتیریکی حرفه ای است که مقاومت زمین را اندازه گیری کرده و اطلاعات اسکن شده ی آن را در گرافیک سه بعدی خیلی دقیق نمایش می دهد. دستگاه جئو سیکر GEOSEEKERژئو الکتریک طراحی و ساخته شده در آلمان به آسانی قابل حمل و قابل استفاده است.


فلزیاب ، طلایاب ، گنج یاب ، اسپادانا عرضه بهترین اسکنر ها و رادار های شرکت او کا امOKM در ایران و امارات متحده عربی

  جئو سیکر Geoseeker  

GEOSEEKER ، جئوسیکر از یک فرایند اندازه گیری ژئو الکتریک برای بررسی مقاومت خاک استفاده می کند. بر اساس این مقاومت زمین، آشکارساز قادر است محل ذخایر آب زیر زمینی ، شنهای حاوی آب ، سطح آب های زیر زمینی، و همچنین حفره هایی مانند غارها، تونل ها، اتاق ها، و مانند آن را مشخص کند. بنابر این ، آشکارساز ژئو فیزیک را میتوان همزمان به عنوان آب یاب و حفره یاب استفاده کرد.

 اجزای سخت افزاری جئوسیکر GEOSEEKER به طور کامل توسط یک تبلت شخصی جدید اندروید کنترل می شوند. تمام دستورات و نتایج اندازه گیری ها به صورت بی سیم از طریق وای فای منتقل می شوند. با استفاده از برنامه نرم افزاری از پیش تعیین شده ، به آسانی می توانید یکی از سه حالت اسکن پشتیبانی شده را انتخاب کنید:

اسکن فعال(دقیق) (active scan(accurateدر هنگام استفاده از این حالت اسکن ، جئوسیکر GEOSEEKER از دو الکترود برای ارسال انرژی الکتریکی به خاک زیر زمین استفاده می کند. دو الکترود دیگر، اختلاف پتانسیل (سقوط ولتاژ) را در نقاط اسکن خاص اندازه گیری می کند تا مقدار مقاومت نهایی را محاسبه نمایند. این حالت برای شناسایی ذخایر اب زیر زمینی ، غارهای پنهان، و حتی موانع یا لایه های غیر قابل نفوذ در خاک زیر زمین استفاده می شود. در اسکن فعال ، شما قادر به تعریف یک محدوده عمق خاص برای انجام اندازه گیری های خود خواهید یود.بنابر این یک عمق شروع و پایان بین 5 متر (16 فوت) و 250 متر (820 فوت) تعریف خواهید نمود.

اسکن فعال(سریع) (active scan (quickاین حالت اسکن ، نسخه سریع اسکن دقیق است . در این حالت نیز جریان الکتریکی به زیر زمین ارسال شده و به اختلاف پتانسیل برای محاسبه ی مقومت خاک اندازه گیری می شود.

اسکن غیر فعال:در هنگام استفاده از این حالت جئوسیکر GEOSEEKERتنها از دو الکترود براب بررسی ولتاژ طبیعی زیر زمینی ( هیچ نیروی الکتریکی به زیر زمین تزریق نمی شود) یهره می برد. این حالت فقط برای شناسایی جریا ن آب زیر زمینی استفاده می شود.

دستگاه جئوسیکر GEOSEEKER به زبانهای زیر قابل تنظیم است .

برنامه نرم افزاری جئوسیکر GEOSEEKER ، دستورالعمل های گام به گام ساده برای تکمیل اندازه گیری ارائه میکند .

به سادگی این دستورالعمل ها را دنبال کنید تا زمانیکه اندازه گیری تان به پایان برسد .

پس از اتمام اندازه گیری، یک نمایش سه بعدی گرافیکی از مقادیر اندازه گیری به روی صفحه تبلت شما ایجاد شده و نمایش داده می شود . چند گزینه تنظیم رنگ وجود دارد که توسط انها می توانید تصویر سه بعدی گرافیکی ذخایر آب زیر زمینی ، مقدار شن موجود در آب ، سطح آب زیر زمین (نشان داده شده به رنگ مایل به آبی ) ، و همچنین حفرات ،غارها ، اتاق ها ، تونل ها و لایه های غیر قابل نفوذ (نشان داده شده به رنگ مایل به قرمز ) را بهینه سازی کنید .

سخت افزار جئو سیکر GEOSEEKER دارای یک جعبه peli مقاوم در برابر شوک و ضد آب است . بنابراین تجهیزات GEOELECTRIC شما بخوبی بسته بند ی شده و همیشه برای حمل اماده است .

فلزیاب جئوسیکر

مشخصات فنی :

جزییات فنی زیر ، مقادیر حدودی هستند .در طول عملیات ، تغییرات کوچک کاملاً محتمل است .

اصل دستگاه (دستگاه دریافت کننده)

اندازه ها (ارتفاع در عرض در طول) 130x270x110 میلی متر

وزن 0.6 کیلوگرم

وزن (با رول سیم ها و باطری ها) 2.1 کیلوگرم

باطری ها (8 باطری آآ) 8 – 14 VDC

زمان کار باطری ها (باطری های کاملا شارژ شده) حداقل 16 ساعت

زمان شارژ (باطری خالی) معمولا 3 ساعت حداکثر 5 ساعت

ورودی 12 VDC, 1.5 A

سی پی یو 80 MHz Cortex M3

ای دی سی 16 بیت

ارتباطات با تبلت WLAN-Accesspoint, 2.4 GHz band, channel 6, WPA2

ارتباط با منبع تغذیه 2.4GHz باند ، درخواستی ، اختصاصی

برد موثر ( دیفرانسیل) -1400 TO +1400MV

مقاومت ورودی ( ثابت ) 12 MΩ تقریبا

میزان نمونه گیری از داده ها 4096 Hz (64 times oversampling of a 512 samples mean value)

دوره اندازه گیری در 2 نقطه اسکن حداقل 16 ثانیه

باطری ( واحد ارسال )

ابعاد 230 x 550 x 360 mm

وزن 15.8KG

وزن (با الکترود های نصب شده ) 18KG

ذخیره قدرت داخلی Lead Acid Battery (2 x 12 V, 10 Ah)

خروجی حداکثر 390V 0.5A ،20W

زمان فعالیت ( حداقل قدرت ) تقریبا ً 100 ساعت

زمان فعالیت (قدرت متوسط ) تقریبا ً 40 ساعت

زمان فعالیت (قدرت حداکثر ) تقریبا ً 8 ساعت

زمان لازم برای شارژ شدن حداکثر 8 ساعت

ورودی (برای شارژ 24VDC ، 2A

ارتباط با کنترل کننده 2.4 GHz band, on-demand, proprietary

الکترو دها

ابعاد( L*W*D) 440*120*35MM

وزن 0.52 کیلو گرم

درامز کابل قدرت (MM290 φ)

ابعاد ( H*W*D) 360*290*200MM

وزن 6.5 کیلوگرم

طول کابل 255 متر

نشانگرها 15

درامز کابل ولتاژ (MM120 φ)

ابعاد ( H*W*D) 120*120*45MM

وزن 0.65 کیلوگرم

طول کابل 26 متر

نشانگرها 25

گنجیاب جئو سیکر

قبل از خرید دقت داشته باشید اجناس تقلبی بجای محصولات اورجینال شرکت به شما فروخته نشود .  

 قبل از هرگونه اقدام با مشاوران ما در تماس باشید تا هم از  نحوه کارکرد محصولات در منتطقه مورد نظر خود آگاهی یابید و هم  از اصلی و جعلی بودن محصول مورد نظر اطمینان حاصل نمایید .

اگر به سایت شرکت سازنده شرکت او کی ام سری بزنید حتما نام ما را خواهید یافت .

 شرکت اسپادانا عرضه کننده محصولات شرکت او کی ام در ایران امارات متحده عربی عراق و روسیه 

اخیرا افرادی کلاه بردار  با فروش دستگاه های فلزیابی تقلبی و دست ساز پول و و قت هم همیهنان عزیزمان را به حدر می دهند . لذا جهت جلوگیری از هر گونه خسارت حتما با مشاورین ما بصورت رایگان در تماس باشید . 00971508799773

QUATROFORCE کواترو فورس 

 قیمت : 2500 یورو

QUATROFORCE کواترو فورس ، از محصولات شرکت گلد دیتکتورز جهت تعیین موقعیت و جستجوی اهداف زیر زمینی از قبیل انواع فلزات مدفون و طلا ، حفره ها و فضاهای خالی زیر زمینی، معدن یابی و ذخایر آب زیر زمینی به کار می رود .

ردیاب حرارتی ترمو اسکن FUTURE THERMOSCAN

 
ردیاب حرارتی ترمو اسکن Future Thermoscan بهترین مکمل ای اکس پی 4500 که به طور مستقل و تنها هم میتوان از آن استفاده کرد .
 سیستم کار آن به این صورت است که کوچکترین تغییر در دمای خاک منطقه را تشخیص میدهد .افراد حرفه ای در کارهای باستان شناسی میدانند که حفره ها یا دفینه ها با ایجاد گاز در اطراف خود دمایی متفاوت از دمای محیط اطراف خود دارند و به همین خاطر بعضی افراد برای گنج یابی از دوربین های دقیق حرارتی استفاده میکنند 
ردیاب حرارتی ترمو اسکن Future Thermoscan علاوه بر سیستم حرارتی از دو پرتاب کننده لیزری برای نفوذ در زمین استفاده میکند که هم موقعیت هدف و نقطه مورد اسکن را مشخص میکند و هم در گرفتن تصویر بهتر قدرت دستگاه ردیاب حرارتی ترمو اسکن Future Thermoscan را بالا می برند .

 مساحت مورد اسکن آن 50x50 میباشد که 2500 متر مربع در یک اسکن کامل می باشد .
 اگر با فلزیاب ای اکس پی 4500 از آن استفاده شود میتواند تصویر گرفته شده از منطقه را هم بر روی دستگاه ردیاب حرارتی ترمو اسکن Future Thermoscan نشان داده وذخیره کند و بعد با کامپیوتر آن را تحلیل کرد و اگر به طور مستقل استفاده شود میتواند وجود دفینه یا تونل و حفره را در آن منطقه تشخیص بدهد اما بدون استفاده از سیستم ای اکس پی 4000 تصویری نشان نمیدهد .

 از دو سیستم حرارتی و مادون قرمز در دستگاه ردیاب حرارتی ترمو اسکن Future Thermoscan استفاده شده است به همین خاطر حتی سایز و اندازه اتاقک یا هدف را هم میشود با آن تعیین کرد .

 اندازه کوچک آن و فدرت نفوذ آن از راه دور این وسیله را برای اسکن و بررسی نقاط دور از دسترس مثل قله کوهها و صخره ها و پرتگاه ها بسیار مناسب ساخته است
 

جزئیات فنی دستگاه :
Operating Temperature  0 °C – 50 °C
Storage Temperature  -20 °C – 60 °C
Air Humidity  5 % – 75 %
Waterproof  No
Dimensions (H x W x D)  35 x 12 x 22 cm
Weight  about 0.9 kg
Voltage  12 VDC
Laser Pointer
 
Laser Class  2 (according to EN 60 825-1)
Range  up to 50 m
Wavelength  630 – 680 nm
Maximum Output  1 mW
Measurement Readings
 
Optimal Surface Temperature  10 °C – 25 °C
Distance/Spot Size Ratio  8 : 1
Field Of View (Flare Angle)  7 °
Resolution  0,01 °C
Temperature Difference (min. amplification)  9 °C
Temperature Difference (max. amplification)  1 °C

ال رودز L Rods

 قیمت : 2.5 میلیون تومان

شرکت اسپادانا نماینده رسمی فروش محصولات شرکت گلد دیتکتورز

یونان در ایران و امارات

ردیاب ال رودز  L RODS for dowsing 

فلزیاب و طلایاب و گنج یاب ال رودز  L RODS for dowsing دارای دو میله ال شکل و یک پاورماژول Ray Finder که با باطری 9 ولتی کار می کند و به صورت کمربند به کمر کاربر بسته می شود .

فرکانس دستگاه از طریق میله های ارسال و دیافت می شود و میله های طلا اندوه وقتی هدف را شناسایی می کنند میله ها به طرف هدف کشیده  قفل می شود .(در صطلاح قیچی می کنند)

طلا فرکانس ملکولی از خود ساطع می کند . فلزیاب و طلایاب و گنجیاب ال رودز L RODS فرکانس ساطع شده را دریافت کرده و اهداف درست را بدست می آورد .

در ردیاب ال رودز L RODS فاصله بین میله ها باید بین 20 تا 45 سانتی متری از هم در یک راستا نگه داشته شود . البته کاربر می تواند با امتحان جهت های متفاوت فاصله مناسب را بدست آورد . 

چرا میله ها از طلا اندوه تهیه شده اند؟  

در این نمونه ردیاب ، برای پیدا کردن هدف ، یک نمونه از همان فلز برای را برای راحتی کار در کنار ردیاب به کار می رود.

 

اسپادانا عرضه بهترین و پیشرفته ترین دستگاه های گنج یابی طلایابی و فلزیابی اروپایی و امریکایی در ایران ، عراق ، امارات متحده عربی ، روسیه

 

الیمیناتور ای 120 Eliminator E

 

اسپادانا نماینده رسمی فروش محصولات گلد دیتکتور یونان در ایران 

فلزیاب اِلیمیناتور اِی 120 ELIMINATOR e فلزیاب جديدی است برای حذف کردن اشیاء بی ارزش و اهداف اشتباه 

 

فلزیاب اِلیمیناتور اِی 120 ELIMINATOR e اسکنری است که بطور همزمان با تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی اهداف با ارزش را شناسایی کرده و سیگنال های دریافتی از اشياء کوچک، مواد معدني، قطعات کوچک طلا که ميدانهاي الکترومغناطيسي ايجاد می کنند را ازبين می برد .  همچنين زماني که اشيا با ارزش اسکن شدندو یا اهدافی مشخص شدند، جهت صحت وجود هدف با ارزش از فلزیاب اِلیمیناتور اِی 120 ELIMINATOR e استفاده می شود .

فلزیاب اِلیمیناتور اِی 120 ELIMINATOR e با استفاده از یک الکترود سیگنال های لازم را از زمین دریافت کرده و با فرکانس های مشخص (1تا 20هرتزی) با اسکنر و هدف تبادل اطلاعات می کند . که با تنظیم آن می توان اهداف ریز به اندازه سکه و یا حتی قوطی کنسرو را حذف کرده و موقعیت دقیق اهداف را مشخص می نماید .

 

مشخصات : 

قابلیت تنظیم دستگاه برای حذف اهداف کوچک و غیر مفید 

 پهناي فرکانس در 1،4،5،7،8،10،12،15،17،20 KHz قرار دارد

باتري 9 ولت و نمایش میزان باطری 

الکترود انتقال زميني از جنس فولاد ضد زنگ

جعبه ارگونوميکي  بادوام و مقاوم

داری 2 سال ضمانت و دفترچه راهنمای انگلیسی 

 

نام سیستم

 

E-120 Eliminator 

نوع عملکرد

 

VLF سنجش مقاومت زمین

عمق کاووش

 

     -

شعاع عملکرد

 

-

تجهیزات

 

کنترل یونیت  میله انتقال دهنده

گارانتی

 

2 سال

دفترچه فارسی

 

دارد

آموزش رایگان

 

دارد

توضیحات مختصر

 

حذف کننده قوی فرکانسهای مزاحم – LEDبرای تنظیم فرکانس ارسالی و دریافتی  - سرعت تبادل اطلاعات برای حذف اشیاء بی ارزش

آیکون دیتا لوگر Icon Data Logger

 

اسپادانا نماينده رسمي شرکت گلد ديتکتور يونان در ايران

فلزياب ICON DATA logger آيکون ديتا لوگر

فلزياب آيکون ديتا لوگر ICON DATA logger فلزيابي است که اسکن زمين را انجام داده و تصاوير سه بعدي و دو بعدي با کيفيت بالا ارائه مي نمايد . فلزياب آيکون ديتا لوگر ICON DATA logger اطلاعات دريافتي را تجزيه و تحليل کرده و به مانيتور انتقال داده و تصويري واضح از هدف نمايش مي دهد . عملکزد آيکون ديتا لوگر ICON DATA logger بسيار ساده است .

شما حتي مي توانيد اطلاعات دريافتي را ذخيره کرده و به لب تاب و يا کامپيوتر شخصي انتقال داده و به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد . سنسور هاي بکار گرفته شده در فلزياب آيکون ديتا لوگر ICON DATA logger مکان اهداف از جمله : حفره ، مقبره و غيره را به درستي تشخيص داده وعلاوه بر نمايش در صفحه نمايش ، با صداهاي متفاوت کاربر را آگاه مي کند . فلزياب آيکون ديتا لوگر ICON DATA logger بالانس زمين را بصورت اتوماتيک و دقيق انجام داده و با تشخيص نوع هدف و عمق آن تصويري با گرافيک بالا بر بروي صفحه نمايش ، نشان مي دهد و براي راحتي کاربر حتي نموداري از موقعيت مکان در نظر مي گيرد . دفترچه راهنما و سي دي آموزشي به همراه دستگاه ارائه ميشود .

 

 اسپادانا عرضه بهترین و پیشرفته ترین دستگاه های گنج یابی طلایابی و فلزیابی اروپایی و امریکایی در ایران ، عراق ، امارات متحده عربی ، روسیه

 ردیاب ری فایندر | ray finder price شرکت گلد دیتکتورز یونان بهترین ردیاب طلای حرفه ای است . ردیاب حرفه ای ری فایندر | ray finder یکی از بهترین ردیاب برای یابندگان گنج و طلا و حفره و غیره است و یکی از بهترین ردیاب های دنیا دستگاه فلزیاب ری فایندر | rayfinder است.
ری فایندر ray finder محصول شرکت گلددیتکتورز GDI یونان است و با استفاده از تکنولوژی های جدیدی که در دستگاه ray finder به کار رفته این دستگاه را به یکی از بهترین فلزیاب های دنیا تبدیل کرده است .


آموزش کار با ردیاب ری فایندر | ray finder
سیستم ردیاب ری فایندر به صورت Automatic Power On وقتی با زمین تماس پیدا میکند به صورت خودکار ری فایندر روشن و آماده کار شده واین عمل کرد کارایی سیستم ray finderری فایندر را بسیار راحت کرده و همزمان با روشن شدن شمارشگر آن شروع به کار و سیگنال ها را به زمین ارسال می کند.

قیمت دستگاه ردیاب ری فایندر image locators gdi rayfinder


اصول کار با این ردیاب طلا به این صورت است

اپراتور ابتدا پایه های فلزی ردیاب را در خاک منطقه مورد نظر فرو می کند . در نواحی خشک توجه داشته باشید که به پایه های دستگاه مقداری آب اضافه کنید در این حالت سیستم به صورت اتوماتیک روشن میشود و اپراتور فرکانس فلز مورد نظر را انتخاب میکند و به سیستم اجازه میدهد تا زمین مورد کاووش را کاملا بارور نماید. بعد از چند دقیقه اپراتور دایره ای به دور پراب زمینیبه شعاع 3 متر درست میکند و به دقت به حرکات آنتن ها توجه می نماید و نقاطی که هر دو آنتن حالت ضربدر پیدا می کنند را نشانه گذاری می نماید.فلز مورد نظر شما در خطی مستقیم از پراب زمینی و نقطه بدست آمده می باشد که اپراتور در مسیری مانند S لاتین حرکت می نماید. آنتن ها دوباره در ابتدای دیواره ای امواج قفلمی کند و به محض حرکت دوباره باز می شوند و برای بار دیگر درست بر روی هدف قفل میکند که اینجا نقطه صفر است
همچنین شما میتوانید از دفترچه راهنمایی که همراه محصول ارائه می شود استفاده کنید و نتیجه لازم را از ری فایندر ray finder بگیرید.
هنگام تحویل محصول نیز آموزشات لازم به شما داده خواهد شد تا شما هرگز هنگام کار با ray finder
دچار مشکل نشوید.

 

برتری های دستگاه ردیاب ری فایندر ray finder


رگه ها و مواد معدنی موجود در خاک ها کار را برای بسیاری از دستگاه ها دشوار می سازد اما ری فایندر دارای سیستم کاربری از پیش تنظیم شده Digital Ground Balance یا DGB میباشد که به صورت خودکار و اتوماتیک در زمین بالانس می شود و مواد معدنی موجود در خاک را شناسایی میکند و عددی را بین ارقام ۰۰تا ۹۹ برای ارزش و مشخصه زمین مشخص می کند و هیچ گونه اختلالی در سیگنال ها و فرکانس های این ردیاب ایجاد نمی شود.

سنسور های ارسالی و آشکارسازی ردیاب ray finder اهداف را در فاصله بین ۳۰۰ الی ۲۱۰۰ متری مشخص می کند . ری فایندر یکی از بهترین دستگاه ها برای بردهای دور در بازار محسوب می شود که دارای تکنولوژی ترکیب فرکانس دیجیتال DFS میباشد و برای شناسایی اهداف در عمق زمین در هر ثانیه ۴۰ میلیون اطلاعات و داده ها را با سرعت زیاد به پردازشگر می رساند .

مدل ارتقاء یافته ردیاب Spectra ردیاب حرفه ای ری فایندر از طریق تفکیک فلزات بر مبنای فرکانس مولکولی شبکه کریستالی فلزات (Molecular Lattice Vibration Frequency) بوده است که هر فلز را با این مشخصات معرفی شده . کار کردن با ray finder ساده و راحت میباشد و با روشن و خاموش کردن آن به تنظیمات قبلی دستگاه برمیگردد و هیچگونه نگرانی برای کاربر ایجاد نمی کند که شاید تنظیمات آن خراب شود.

قیمت دستگاه ردیاب ری فایندر image locators gdi rayfinder 


ویژگیهای ردیاب حرفه ای ری فایندر


• صفحه نمایشگر LCD با کیفیت و وضوح عالی ۲۴۰*۳۲۰
• دارای نیروی و بازده خروجی بیش از۲۴ ولتPK_PK
• قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه صفحه نمایش ray finder برای راحتی کار
• دارای پردازشگر ۱۶ بیتی و سرعت ۴۰ MIPSو همچنین زمان سنج ۱۶۰Mhz
• دارای چیپ یا تراشه های ترکیب کننده DDS برای تولید و پردازش امواج خروجی
• BNC میله و کاوشگر زمینی
• ترکیب فرکانس دیجیتال x20 PLL پایدار کننده فرکانس در۰٫۱ هرتز
• کلیدها با حسگرهای لمسی و علامت و نشانه های صوتی
• مصرف باتری ۱۷۰ Ma/70Ma در نور پشت صفحه کامل و نشان دادن وضعیت پایدار صفحه
• دارای بالانس و تعادل عالی
• دارای شمارشگر به روی صفحه نمایش برای القاء سیگنال هشدار و شروع اسکن کردن
• دارای نمودارپرتو RAY برای حرکت و امواج واقعی
• عمق کاوش مفید 10 متر


قیمت دستگاه ری فایندر


قیمت ردیاب ری فایندر یونان :
 قیمت بدون المیناتور:2200 €
 قیمت با المیناتور:2450 €


ردیاب ری فایندر در چه مناطقی قابل استفاده است ؟


در زمین های مختلف نظیر:زمین های طبیعی ، خاک های خیس و دارای رطوبت ، خاک های سست ، شوره زارها ، زمین های سخت و … با استفاده از فرکانس ها قوی و ساختار پیچیده ای که ساخته شده است به راحتی در خاک نفوذ کرده و سیگنال های مفید را دریافت کرده و در کمترین زمان ممکن کاربر را از وجود گنج با خبر ساخته تا بتواند بهترین نتیجه حاصله را از آن دریافت نماید .

 

قیمت دستگاه ردیاب ری فایندر image locators gdi rayfinder


مشخصات دستگاه ری فایندر | ray finder


 16 بیت 40 MIPS سرعت پردازنده 160 مگاهرتز ساعت
 32 بیت بنابراین ترکیب کننده تراشه به شکل خروجی
 فرکانس دیجیتال سنتز x 20 عدد PLL خودکار فرکانس تثبیت کننده در 0.1 هرتز
 برنامه‌های برای طلا, نقره, مس , برنز , , آهن , آلومینیوم , الماس , آب , باطل و آزاد
 دستی انتخاب‌ها فرکانس در فواصل 1 هرتز برای هر حالت
 انتخاب‌ها فرکانس کاربر به طور خودکار ذخیره شده در حافظه
 خروجی قدرت به 24 Volts ρ [ k ρ [ k -
 رنگ LCD , قطعنامه 320 x 240 نقطه و 8 سطوح نور پس زمینه
 70 mA / 170 mA در مصرف باتری کامل مراجعه کنید. ثابت نشانه وضعیت باتری
 " APO " - قدرت خودکار به زمین رسانا
 " DGB " - زمین دیجیتال تعادل برای لغو دخالت زمین مواد معدنی
 خاک محتوی معدنی مقیاس نشانه 000 - 999 و شمایل
 " RAY" -  مسیر موج متغیر بر اساس نوع زمین
 " زمان رئال " - RAY نمودار موج انیمیشن
 در صفحه سیگنال مقابله با اندوکتانس , هشدارهای شروع به اسکن که میدان انرژی به اندازه کافی قویاست
 BNC زمین بررسی و واحد اصلی در یک قطعه - نه کابل‌ها - طراحی فشرده
 واحد می‌چرخد 360 درجه را برای آسان صفحه مشاهده
 Tactile کلیدهای و صدای نشانه
 " کالج افسری وانه " - با هدف چک وزن گیرنده سیگنال کنترل , قدرت تقویت کننده و طلا طلاکوب " Lمیله های "
 از آنتن های گیرنده نیست به دلیل اکسیداسیون PH پوست انسان
 از فاصله قابل تنظیم 300 به 2100 متر عمق 8 متر ,

 


دقت عمل کرد دستگاه طلایاب ray finder | ری فایندر :


تشخیص ثابت ترین و پایدارترین فرکانس سیگنال ممکن و احتمالی.
اسکن طلا و دیگر فلزات ارزشمند مانند طلا و نقره با فرکانس پایین زیر ۰٫۱ هرتز.یافتن گنج و صرفنظر کردن از اشیای بی ارزش .

 


برنامه های کارخانه و کاربری دستگاه فلزیاب ریفایندر | ray finder :


حالت و وضعیت طلا، نقره، مس، برنز، آهن، سرب، آلومینیوم، الماس، آب، حفره ها و فضاهای خالی و عوامل دیگر.
افراد با گذاشتن یک هدف ساده در زمین و اسکن کردن فرکانس های آن می توانند کار با ray finder را یاد بگیرند.
تنظیمات این افراد در حافظۀ ری فایندر ذخیره می شود تا مجدداً زمانی که ray finder روشن می شود مورد استفاده قرار گیرند .

 

فیلترهای زمینی دستگاه ری فایندر | ray finder :


روزهایی که موادمعدنی زمین علامتها و نشانه های اشتباه صادر می کنند ازبین رفته اند. ری فایندر یا پرتویاب نوع زمین را حس کرده و یک شمارۀ مشخصات را برای آن ارائه می کند. یابنده هایی که به اندازۀ کافی هوشمند نیستند عمق را اشتباه نشان می دهند یا درزمینهای بد سیگنالهای اشتباه صادر می کنند.
ری فایندر بطور خودکار بهترین موج را برای تشخیص عمق وفلزات در هر نوع زمین ارسال می کند .

 

قیمت دستگاه ردیاب ری فایندر image locators gdi rayfinder

 

سیستم ردیابی پرتویی فلزیاب Ray Finder


سیستم ردیابی پرتوی یا RAYtrack تعدیل زمین را بطور دقیق و درست توسط انتخاب موجهای
متغیر در انتقال فرکانس متناسب با زمین تکمیل می کند .
مثالهایی از انتخابهای سطح دامنه و برد برای فاصله های تشخیص و شناسایی متفاوت حالت فلز را انتخاب کنید و شمارشگر موجود در صفحه نمایش به شما اطلاع می دهد
که چه زمانی که سیگنال دستگاه ری فایندر انرژی کافی برای شروع اسکن کردن را به زمین منتقل می نماید.
زمانی که شمارشگر متوقف می شود ، میدان مغناطیسی به اندازۀ کافی قوی می باشد و پیغام شروع اسکن کردن به کاربر اعلام می کند
که محل شیء هدف و مورد نظر را تعیین نماید ، تمامی اشیای فلزی دیگر در منطقه حذف می شوند و اشیای موردنظر انرژی کافی برای مشهود و نمودارشدن را دریافت می نمایند.

 

قیمت دستگاه ردیاب ری فایندر image locators gdi rayfinder

مثالهایی از انتخاب سیگنال اتوماتیک بخاطر شرایط متفاوت زمین


هرچیزی که دستگاه ری فایندر یا پرتویاب زمین بتواند آنرا دریافت کند، مواد معدنی اهمیت زیادی ندارند .
دستگاه ری فایندر یا پرتویاب یک اختراع و نوآوری جهانی تکنولوژی لبه های برشی را نمایان می سازد :
ترکیب فرکانس دیجیتال (DFS).
تنها فلزیاب دوربرد موجود در بازار با سیگنال خروجی از ریزپردازندۀ DSP ، که به حدی سریع عمل می کند
که می تواند در هر ثانیه ۴۰ میلیون دستورالعمل را اجرا نماید، و اصلاحات لازم در دقت و درستی فرکانس را بطور خودکار اجرا نماید .
هرفلز دارای فرکانس مولکولی خاص خود می باشد، تا زمان حال فلزیابهای دوربرد قادر به حفظ ثبات سیگنال به اندازۀ کافی نبودند
تا بتوانند تنها شیء مورد نظر را نمایان و مشخص سازند،
جایی که بخاطر اختلالات خورشیدی و مغناطیسی کارهای معمول مواد معدنی و اشیای دوگانه صورت می گیرد، اشتباهاتی رخ خواهد داد.
درون دستگاه ری فایندر یا پرتویاب ما این کارها را انجام می دهد :
آن در زمان کار میلیونها اصلاح اتوماتیک را در فرکانس خروجی انجام می دهد، تا با فلز برنامه ریزی شده متناسب شود،
و یک سیگنال دقیق تا ۰٫۱ هرتز بوجود آورد. نتیجه چیست؟ تنها فلز انتخاب شده تحریک می شود و اشتباهی رخ نمی دهد .

 

قیمت دستگاه ردیاب ری فایندر image locators gdi rayfinder

دی دی اس ال Ddsl 6

 

این یکی از بهترین و دقیق ترین ردیاب جهان برای پیدا کردن طلای قدیمی است . علاوه بر طلا توانایی ردیابی الماس . مفرغ و نقره را نیز دارد . 

دستگاه DDSL6 به طور خاص برای برای گنجیابی طراحی شده است .

 دی دی اس ال Ddsl 6

  تکنولوژی بالا و حدف کننده مواد معدنی و کامپیوتر قوی داخل دستگاه این دستگاه را علاوه بر گنجیابی وسیله ای مورد اعتماد برای پلیس . ارتش و نیرو های امنیتی قرار داده است .

  

دستگاه DDSL6  در نقاط مختلف جهان توسط افراد مختلف استفاده شده و کشفیات زیاد توسط این دستگاه دلیلی بر کارایی بالا این دستگاه است، یکی از کاربران اماتوردر ازمایش اولیه دستگاه 50 کیلوگرم طلا در عمق 60 متری پیداکرده است. 

 این محصول برای حرفه ای های کار گنجیابی است .

دستگاه شامل:

 - اصل دستگاه  و حذف کننده مواد معدنی (المیناتور).

 - پروب زمینی فرستنده و الیمینتور.

 - میله های Dowsing یا گیرنده.

 -باتری.

 - شارژ باتری.

 - کابل اتصال.

 - کاتالوگ.

 - موقعیت یاب گارمین

 سایز دستگاه اصلی :

 سایز: 32x34x16 سانتی متر

 وزن: 3،2 کیلوگرم

 سایز لوازم جانبی:

 سایز : 37x47x17 سانتی متر

 وزن: 10،4 کیلوگرم

گنج یاب Ddsl6 Fc

 

این بالاترین تکنولوژی برای محل های دور برد است ارائه موقعیت دقیق طلا، نقره، مس، برنز، سرب، آهن، الماس، قطعات طلا و دیگر فلزات و مواد معدنی است.

 بهترین در کلاس خودشده است به طور خاص برای جستجوی فلزات گرانبها هست که به خاک سپرده شد و یا از دست داده مدتها پیش مدفون شده است.

اسکنر گراند اینسپکتور Ground Inspector

 

این دستگاه منحصر به فرد مناسب برای تشخیص سریع و دقیق از گنجینه، حفره، و غیره به عمق 15-20 متر در زیر زمین است

دقیق ترین دستگاه در بازار!

آنتارس Antares

 

سیستم کارکرد موج میدان مغناطیسی ( VLF+ (Puls-Pi

توانایی تفکیک فلزات به دو گروه فلزات مفید و فلزات آهنی و غیر مفید .

شناسایی عمق و ابعاد حدودی هدف.

دارای نرم افزار 3 بعدی بر روی خود سیستم و پردازش تصاویر به صورت همزمان.

حالت Reflesh جهت بالانس اتوماتیک زمین .

دارای تنظیم 6 زبان مختلف.

توانایی شناسایی فلزات کوچک.

توانایی کارکردن با لوپهای 1*1 ، 25 سانتی متر و لوپ مگنت.

دارای مانیتور 320*240 مگاپیکسل.

توانایی ذخیره تصاویر تا 20 اسکن.

مدل تکامل یافته و تکمیل شده ی فلزیاب سریوس Sirius

عمق کاوش مفید  بسته به نوع زمین بین 5 الی 9 متر 

 

اسپادانا عرضه بهترین و پیشرفته ترین دستگاه های گنج یابی طلایابی و فلزیابی اروپایی و امریکایی در ایران ، عراق ، امارات متحده عربی ، روسیه

کلاندیک Klondike

 

جدید ترین دستگاه های شرکت دی تی ای می باشد .

کلاندیک Klondike دستگاه فلزیاب پالسی است که یافته های خود را با صفحه نمایش لمسی خود به نمایش می گذارد .

همچنین یافته های این دستگاه را می توان با لب تاپ یا کامپیوتر شخصی تجزیه و تحلیل نمود . 

 

فلزیاب رووريوسي Rover UC
قیمت:350 €
 


فلزیاب رووريوسي RoverUC نسل نوين در تكنولو‍‍ژي فلزياب طلایاب گنج یاب رووريوسي RoverUC مي باشد .افتخار داريم فلزيابی با عمق كاوش بالا كه از ديگر فلزياب و طلایاب و گنجیاب رووريوسي RoverUC هاي جهان كوچكتر ، سبكتر و جمع وجور تر می باشد را به شما معرفي كنيم . برنامه هاي اين فلزیاب و طلایاب و گنج یاب رووريوسي RoverUC توسط يك موبايل هوشمند كنترل و مديريت مي شود . بدون نیاز رایانه .

طرز کار فلزیاب رووريوسيrover uc بر مبناي تكنولوژي موفق ، دقیق وقوي سري روور ها مي باشد كه در اين مدل اين تكنولوژي به طور كامل بهبود يافته و پيشرفته تر شده است . به همين خاطراين فلزياب رووريوسي RoverUC قادر است اشياي عتيقه مدفون در زمين مانند طلا و نقره وصندوقچه وكوزه پر شده ازطلا و جواهرات را آشکار نماید علاوه بر آن اتاقك مخفي ، تونل ،غار و قبر را هم مشخص کند در نتیجه شما علاوه بر خرید یک فلزیاب ، صاحب یک طلایاب و گنج یاب رووريوسي RoverUC نیز شده اید .

 
دستگاه رووريوسي rover uc در داخل يك عصاي كوهنوردي مخفي شده است و به شما اجازه ميدهد مكان هايي را اسكن كنيد كه با يك فلزياب معمولي اسكن آنها غير ممكن است .شما با دستگاه رووريوسي RoverUC قادر خواهيد بود كه بدون اينكه جلب توجه بكنيد و نگاه هاي مشكوك را به سمت خود برگردانيدمكانهايي كه قبلا اسكن آنها( به خاطر در ديد بودن) غير ممكن بود را اسكن كنيد.طول عصاي كوهنوردي كه دستگاه را در خود جاي داده است به صورت تلسكوپي قابل تنظيم براي هر شخص مي باشد .در ضمن داخل عصا يك راديوي اف ام تعبيه شده است .به همين خاطر  دستگاه رووريوسي RoverUC به شكل يك عصاي كوهنوردي مولتي ميديا استتار شده است.به واسطه پروسسورقوي و مدرن آن و استفاده از قطعاتي كه كمترين ميزان استفاده از الكتريسيته را دارند دو باطري قلمي معمولي براي راه اندازي كامل آن كافي است.


تلفن هوشمند تعبیه شده دستگاه تفکیک فلزات را به راحتی انجام می دهد . مهندسین شرکت او کی ام نرم افزاری را طراحی کرده اند تا شما بتوانید به راحتی اسکن سه بعدی از زمین داشته باشید  . صفحه لمسی فلزیاب رووريوسي RoverUC این امکان را به شما می دهد تا بتوانید به راحتی  روي هدف خود زووم كنيد واندازه اسكن را براي بررسي بهتر مشاهده نمایید .

ورژن های مختلف دستگاه رووريوسي RoverUC دارای زبان های مختلفی هستند به شرح زیر


 ورژن A : English, Français, Deutsch, Español, Ελληνικά, Türkçe, Italiano, Nederlands

ورژن B: English, Français, فارسی, عربي
تلفن هوشمند فلزیاب روریوسیroverUC این بصورت آنلاک عرضه میشود تا شما بتوانید مانند یک تلفن هوشمند از آن استفاده کنید ، تماس بگیرید مخاطبین خود را داشته باشید و به اینترنت وصول شوید .
Rover UC فلزیاب رووريوسي

وزنی در حدود 650 گرم دارد که به راحتی حمل می شود و دارای نرم افزار
مگنتومتر تصويري براي پيدا كردن اشيا ساخته شده از فلز فرومگنت در زير زمين

اسكن تصويري سه بعدي زمين (در دو حالت ارسال پالس دستي و اتوماتيك )اسكن سه بعدي تصويري زمين كه مستقيما ميتوان روي خود تلفن هوشمند به بررسي آن پرداخت

تفكيك تصويري فلزبراي تشخيص فلزات آهنين(بي ارزش ) از ارزشمند (غير آهنين)

تمام تصاوير را مي توانيد به سرعت و در همان محل اسكن بررسي كنيد .در صورت لزوم مي توانيد آن تصاوير راروي موبايل هوشمند ذخيره و در موقع مناسب به بررسي به یک کامپیوتر متصل نمود و به تجزیه و تحلیل اسکن سه بعدی ثبت شده  شده پرداخت . .
قبل  از خرید دقت داشته باشید و با مشاوران ما در تماس باشید چرا که کلاه برداران بنام و با آرم شرکت او کی ام دستگاه جعلی به شما نفروشند .

 
 

اسپادانا عرضه بهترین های دنیا

 

یوکان ال پی Yukon Lp

 

ٰفلزیاب یوکان ال پی Yukon lp از سری فلزیاب های تک رنگ شرکت دی تی ای می باشد ولی فلزیاب یوکان ال پی Yukon lp توانایی نفوذ و عمق زنی  دو برابری نسبت به دیگر محصولات مشابه را دارا می باشد . فلزیاب یوکان ال پی Yukon lp دارای صفحه نمایش با کیفیت بالای لمسی 128 پیکسل می باشد . 

جنسیس Genesis

قیمت:3900 €

 

 یکی از قدرتمند ترین دستگاه های شرکت دی تی ای DTI می باشد که یک سروگردن از نمونه های دیگر شرکت ها بالاتر و بهتر جواب می دهد .

عمق مفید 5 متر الی 9 متر بسته به نوع زمین

دارای تفکیک فلزات با ارزش از بی ارزش

عمر باطری 6تا 8 ساعت بسته به نحوه کار با آن

پیشرفته ترین دستگاه از نوع لوپی که با لوپ یک در یک بکار می رود.

کیف حمل و نقل  مناسب برای راحتی اپراتور .

دارای 2 نوع شارژ ، شارژ باطری و شارژ فندکی .

لوازم جانبی :

دفتر چه آموزشی به زبان انگلیسی و فارسی  ، هدفون ، لوپ 35 سانتی متر

 

اسپادانا عرضه بهترین و پیشرفته ترین دستگاه های گنج یابی طلایابی و فلزیابی اروپایی و امریکایی در ایران ، عراق ، امارات متحده عربی ، روسیه

 

فلزیاب سی تی ایکس ۳۰۳۰ CTX

فلزیاب سی تی ایکس ۳۰۳۰ CTX برترین طلایاب ضد آب دنیا

 

 طلایاب قدرتمند سی تی ایکس ۳۰۳۰ CTX توسط شرکت ماینلب minelab در کشور استرالیا ساخته شده است در حال حاضر در مالزی مونتاژ شده ولی کاربران به این نکته توجه بفرمایید که حتما در موقع خرید استرالیا بهتون استعلام بدهد وبهترین راه خرید هم اینه که بتونید از نمایندگی رسمی شرکت خرید نمایید .

 ردياب طلا سی تی ایکس ۳۰۳۰ CTX به صورت اتوماتیک بوده  و از همان ابتدای کاربه صورت پنچ حالت برای کاوش طلا تنظیم شده و شما به راحتی و بدون آموزش می توانید دستگاه را روشن کرده و با استفاد ازال سی دی تمام رنگیو وضوع نمایش بسیار بالای این دستگاه می توانید اشیا و گنج های که چندین سال گذشته زیر زمین دفن شده را به آسانی شناسایی کرده و به آن دسترسی پیدا کنید(دوستان گرامی به این نکته توجه بفرمایید هر چقدر تجربه کاری بالاتر برود میتوانید بهتر نتیجه گیری کنید).

 طلایاب سی تی ایکس CTX 3030 توانایی بالایی دارد وحتی در مکانهای که زمین خیس هستند می تواند بهترین عملکرد خود را برای جستجوی گنج نشان داده و چون سیستم

 سی تی ایکس CTX 3030 ضد آب میباشد و تا عمق ۱۸۰سانتی متر می تواند زیر آب به تشخیص طلا پرداخته ونتایج را به بهترین حالت ممکنه در اختیار شما اپراتور گرامی قرار می دهد .

ویژگیهای دستگاه گنج یاب سی تی ایکس ۳۰۳۰ CTX

 خصوصیت بسیار کاربردی  دستگاه گنج ياب حرفه اي سی تی ایکس ۳۰۳۰ CTX دارا بودن قابلیت جداسازی فلزات و رسانایی اشیا

 تشخیص FeCo نهایی شما میتوانید فلزاتی را که میخواهید شناسایی کنید و آن را قبول یا رد کنید و به جستجوی خود تا عمق کاوش ۲ متربپردازید

طلایاب سی تی ایکس CTX 3030 توانایی بالایی دارد در تفکیک فلزات دارد . 

 دستگاه فلزیاب سی تی ایکس CTX 3030 مجهز به سیستم GPSمیباشد و افرادی که به دنبال گنج میباشد اطلاعاتی از جمله:

  در چه مکانی هستید؟

  و در حال رفتن به کدام نقطه و موقعیت هستید؟

  مسیرها و مکانهای که قبلا از آن رد شدید و جستجو کرده اید

  (find point)  : نقطه گذاری های مسیر مکان هایی مورد نظر فرد  طلایاب

  (geohunts): جستجوها و کاوش های زمینی تمام مسیر حرکت شما را نشان می دهد و این اطلاعات را با استفاده از برنامهXchange2 می توانید به کامپیوتر خود منتقل دهید و عکس و متن ها رو را به فایل مربوطه تبدیل کنید و

 موارد به دست آمده را می توانید با استفاده از امکاناتGoogle Maps  نقشه های محل کاوش طلا و گنج را مشاهده کنید.

  طلایاب سی تی ایکسCTX 3030 دارای: عملکرد های هوشمند( از جملهنداشتن اختلالات نویز و پارازیت ها و حساسیت، بالانس و تعادل خوب) و زبان های مختلفی

 مانند: انگلیسی،آلمانی،فرانسوی،لهستانی،ایتالیایی،پرتقالی،روسی ترکی و اسپانیایی میباشد

  از ویژگی های دیگر فلزیاب حرفه ای سی تی ایکس CTX 3030 فناوری و تکنولوژی کلیدی و کاربردی در آن وجود دارد عبارت از:

  FBS 2 از انتقال فرکانس چندگانه و انتقال داده ها از کویل به فلزیاب برای یافتن اشیاء زیاد در شرایط زمینی متغیر استفاده می کند.

  پردازش سیگنال دیجیتالیتشخیص (smart find2)  و تفکیک اشیای آهنی و مواد رسانا، به وسیله اطلاعات رنگ اشیاء را برای بدست آوردن نتایج جستجو فراهم می آورد.

  GPSiدارای حساسیت زیادی برای ثبت کردن دقیق مکانهای زمینی می باشد.

 

 

  مشخصات کلی سی تی ایکس  CTX 3030

  سیستم صوتی بی سیم : شما آزادی تشخیص و شناسایی را خواهید داشت بدون اینکه هدفون شما به ردیاب متصل باشد. با میزان ۱۰ WM بی سیم شما می توانید

 گزینۀ استفاده از اسپیکر داخلی، هدفونهای ارسال شده، یا هدفونهای مورد نظر خود را خواهید داشت

  منوی سریع و توابع هوشمند:منوی میانبر به شما کمک می کند که به آسانی به تنظیمات بروید حساسیت و سروصدای موجود در زمین را لغو کند

  LCD تمام رنگی

 ضد آب تا عمق ۲متر

  سیستم صوتی بی سیم WM10وایرلس

 سیستم موقعیت یابی ماهواره ای GPS

  طراحی خوب با شرایط کار( طراحی ارگونومی)

  چند زبانه 

  عمق کاوش ۲٫۵متر

  لوازم جانبی(کویل هوشمند CTX 06،نمونه بی سیم WM10،کویل هوشمندCTX 17،هدفون ضد آب،

 جی پی ایکس 5000  GPX

 

فلزیاب  طلایاب گنج یاب جی پی ایکس 5000  GPX بهترین فلزیاب و طلایات جهان می باشد که توانسته پیشرفته ترین تکنولوژی های جهان را در اختیار بگیرد و که یک سرو گردن از مدل های قبلی خود جی پی ایکس 4500  GPX   بالاتر بوده و بکارگیری تکنولوژی هایی از جمله : حسگر های (MPS)، تکنولوژي ولتاژ دوگانه (DVT)، و تنظيم زمانبندي الکترونيکي هوشمند (SETA) مي باشد.

جی پی ایکس 4500 GPX

 

 فلزیاب شرکت ماين لب minelab جی پی ایکس 4500  GPX   

ویژگی و عملکرد خوب طلایاب  جی پی ایکس 4500 GPX  آن را به بهترین  طلایاب تبدیل کرده است .

مشخصات طلایاب جی پی ایکس 4500  GPX عملکرد بالا و غیر قابل مقایسه با مدل قبلی ، تکنولوژی بکاررفته :

استفاده از حسگر های ام پی اس  (MPS) ، تکنولوژي ولتاژ دوگانه  (DVT) ، و تنظيم زمانبندي الکترونيکي هوشمند ستا (SETA) مي باشد.

  اس دی سی SDC 2300

 

 دستگاه اس دی سی SDC 2300 جدید ترین محصول شرکت ماین لب minelab

 بهترین طلایاب جهت آشکار شدن و پیدا کردن قطعات ریز طلا در خشکی و آب 

طلا یاب اس دی سی SDC 2300 کارایی بهتری نسبت به دیگر طلایاب ها داشته و برای کسانی که به دنبال قطعات طلا ریز (حتی یک گرم ) طلا هستند بسیار کارآمد است و در زیر آب و خشکی براحتی جواب می دهد .

اکومستر وی تو  PRO - Accumaster VII

 قیمت:€ 2200

آکومستروی تو PRO - Accumaster VII  يک فلزیاب و طلایاب و گنج یاب علمي و تخصصي براي شناسايي و تشخيص گنجها، فلزات، مواد معدني باارزش، حفره ها، فضاهاي خالي ، آبهاي زيرسطحي و غيره به حساب مي آيد . این امکان توسط تعيين و اندازه گيري مقاومت زمين بين 4 الکترود ،که با طرحي مربع يا مستطيل شکل داخل خاک قرار داده ميشود ، اجرا ميگردد و نتايج بدست آمده توسط فلزیاب آکومستروی تو PRO - Accumaster VII نشان داده میشود . مقاومت الکتريکي زير زميني با عواملي مانند آب، فلزات يا غارها يا حفره ها تغيير می یابند.

 

شرکت اسپادانا نماینده رسمی شرکت گلد دیتکتورز یونان در ایران و امارات  

فلزیاب پرو اکومستر وی تو  PRO - Accumaster VII

 در اين نوع از فلزیاب آکومستروی تو PRO - Accumaster V2 براي غار، حفره، زمين بي اثر و خنثي، آب، مواد معدني،آهن و فلزات با ارزش  هر کدام به تفکیک مشخص می شود.براي شناسايي اهداف و اشياء فلزي ، هدف بايد جرم 2 کيلوگرم يا بيشتر داشته باشد. سکه يا اشياء داراي اندازه کوچک توسط دستگاه آکومستروی تو Accumaster V2 شناسایی نمی شود.اين ويژگي زماني که به دنبال گنج ميباشيد و فلزیاب هيچ نوع اختلالي از اشيا کوچک ديگر را دريافت نميکند مفيد و سودمند بودنش مشخص می شود.فلزیاب اکومستر وی تو PRo - Accumaster VII يک وسيله علمي و عالي ميباشد که توسط باستان شناسان، صنايع استخراج معدن، زمين شناسان و کاوشگران گنج مورد استفاده قرار ميگيرد.

  

گنج یاب پرو اکومستروی 2 PRo - Accumaster VII بسيار پيشرفته به هيچ نوع آموزش يا تجربه خاصي نياز ندارد.اين فلزیاب با يک باتري 12ولت و يک شارژر ميتواند توسط يک اپراتور مورد استفاده قرار گيرد.سيگنال "موج حامل" دستگاه آکومستروی تو pro-accumaster VII دريک زمان وتوسط 2 الکترود در زير زمين و در 6 مسير بصورت مربع يا مستطيل شکل منتقل ميشود. 

  

 ويژگيها:  :

 • منطقه مورد کاوش 24000 فوت مربع ( حدود 800 متر مربع)

 • تشخيص در عمقي بيش از 33 متر

 • دقيق و علمي

 • سنجش و تعيين کردن با ID (مختصات نقطه ای ) و مشخصات اهداف 

• نمايشگر LED روشن و شفاف براي نمایش فلزات با ارزش

• قابليت استفاده و کاربرد آسان، کوچک و قابل حمل آسان

• داراي بدنه و کيس ضد آب

پرو اکومستروی 2 PRo - Accumaster VII وسيله تخصصي و ويژه براي کسب نتايج حرفه اي و خاص 

 

 مشخصات :

• به طور اتوماتيک اشياء کوچک و کم ارزش در اعماق کم را حذف ميکند .

• الکترود زميني. قرقره و سیم 

• بار حامل اشياء  مصنوعي براي آهن و طلا

• داراي يک مبدل الکترونيکي داخلي 

• باتري 12 ولت و شارژر

• حداکثر عمق 33 متر براي حفره ها و فضاهاي خالي و مقبره ها

• علامت و ID اتوماتيک و خاص

• 2 سال گارانتي وکاتالوگ و دفترچه راهنمای فارسی پرو اکومستروی 2 PRo - Accumaster VII

اسپادانا عرضه بهترین و پیشرفته ترین دستگاه های گنج یابی طلایابی و فلزیابی اروپایی و امریکایی در ایران ، عراق ، امارات متحده عربی ، روسیه

 

فلزیاب  اکومستر پرو  Accumaster-pro Digital

 قیمت:€ 2500

 

فلزیاب و طلایاب و گنج یاب  اکومسترپرو Accumaster - Pro يک وسیله علمي و تخصصي براي شناسايي و تشخيص گنجها ، فلزات ، فضاهاي خالي ، آبهاي زيرسطحي و غيره مي باشد .

شناسايي و تعيين هدف با اندازه گيري مقاومت الکتريکي کل زمين بين چهار الکترود زمینی که در زمین قرار میگیرد ، عمل می کند . الکترود ها در طرحي مربعي يا مستطيلي شکل در خاک وارد ميشوند و توسط نمودار الکتروداي به عنوان مقادير اُهم(مقاومت زمین) نمايش داده ميشود . مقاومت الکتريکي (اهم)زير زميني با عواملي مانند آب، فلزات يا غارها تغيير مي يابد . در آخرين نوع و نمونه ما با مقادير ديجيتالي غارها ، زمين ، آب، مواد معدني، آهن و فلزات بي ارزش نشان داده ميشوند.

براي شناسايي و تشخيص اشياء و اهداف فلزي لازم است که آنها حجم و جرم 2 کيلوگرم يا بيشتر داشته باشند. 

سکه يا اشياء ریز تشخیص داده نمیشوند . این ویژگی بسیار سودمند وقتی بکار می آید که شما به دنبال گنج باشید و این به صورتی است که اشياء فلزي سطحي زايد بي ارزش وجود نخواهد داشت . 

اکومستر پرو Accumaster-Pro حقيقتاً علمي است که توسط باستان شناسان، صنايع استخراج معدن، زمين شناسان و کاوشگران گنج مورد استفاده قرار ميگيرد. اکومستر پرو Accumaster-Pro بسيار پيشرفته و موثر به هيچ نوع آموزش يا تجربه خاصي نياز ندارد.

اين وسيله با يک باتري 12ولت و يک شارژر درون بسته بندي اش همراه مي باشد و ميتواند توسط يک اپراتور مورد استفاده قرار گيرد. سيگنال "موج حامل" دستگاه آکومستر دريک زمان وتوسط 2 الکتروددر زير زمين و در 6 مسير بصورت مربع يا مستطيل شکل منتقل ميشود.

سيگنال "موج حامل" دستگاه آکومسترپرو Accumaster-Pro دريک زمان وتوسط 2 الکتروددر زير زمين و در 6 مسير بصورت مربع يا مستطيل شکل منتقل ميشود ، مانند مثالهاي 4،3،2،1 که در زير نشان داده شده اند . موقعيت و مکان اشيا را با استفاده از نوشته هاي ديجيتالي بيابيد. زماني که 4 الکترودمانند مثال زير قرار گيرند،  اشياي طلا يا نقره مقادير مقاومت الکتریکی (اُهم) پاييني را در نمايشگر دستگاه آکومستر پرو Accumaster-Pro نشان ميدهند، با نمايش الکتروداي که به علامت  فلزات با ارزش اشاره دارد. می توانید گنج خود را پیدا کنید.

ويژگيها:

• منطقه مورد کاوش  24000 فوت مربع

• تشخيص در عمقي بيش از 33 متر

• دقيق و علمي

• سنجش و تعيين کردن مختصات و مشخصات اهداف

• نمايشگر ال ای دی روشن و شفاف براي فلزات با ارزش

• قابليت استفاده و کاربرد آسان، کوچک و قابل حمل 

• داراي بدنه و محافظ ضد آب

• وسيله تخصصي و ويژه براي کسب نتايج حرفه اي و خاص

مشخصات :

• به طور اتوماتيک اشياء کوچک و کم ارزش در اعماق کم را حذف ميکند .

• 4 الکترود و 33 متر سیم

• حامل مصنوعی  براي آهن و طلا و نقره

• داراي يک مبدل الکترونيکي داخلي

• باتري 12 ولت و شارژر

• حداکثر عمق 33 متر براي حفره ها و فضاهاي خالي و مقبره ها

• علامت و مختصات خاص برای حفره و آب یابی

  

اسپادانا عرضه بهترین و پیشرفته ترین دستگاه های گنج یابی طلایابی و فلزیابی و گنج یابی اروپایی و امریکایی در ایران ، عراق ، امارات متحده عربی ، روسیه

 

جئواگزمینر Geo Examiner

 قیمت بیسیک :3800 €

قیمت پرو: 6500 €

 

جئواگزمینر Geoexaminer

یونان است که هم به صورت جی پی ار (رادار نفوذ کننده در زمین) و هم به صورت جئوالکتریکال ( بصورت ارسال الکتریسیته در زمین و سنجش میزان مقاومت فلز و حفره در زمین ) و هم به صورت پالس اینداکشن ( فلزیاب معمولی ) کار می کند . مدل بیسیک آن فقط اصل دستگاه جئواگزمینر Geo Examiner است که به صورت راداری کار می کند و مدل پرو شامل دستگاه جئواگزمینر Geo Examiner بیسیک به علاوه مگنتومتر و فلزیاب و پراب 22 تایی برای جستجو به صورت جئوالکتریکال می باشد .

دی دی پرو Dd Pro

 

دستگاه DD PROدیجیتال محصول القای پالس باعمق پیشرفته با صفحه نمایش ال سی دی کار می تواند با طیف گسترده ای از سیم پیچ به دقت بسیار:

- کویل استاندارد - 23 Х 36 سانتی متر، 50 سانتی متر دور، 110 Х 110 سانتی متر.

ردیاب ال ار ال Lrl 2000 d

 

این  ردیاب دوربرد برای جستجو طلا، نقره، گنجینه، دیگر فلزات و مواد معدنی محصول نسل جدید است که بسیار دقیق و قابل اعتماد است. ردیاب با یک ژنراتور بر اساس سنتز مستقیم دیجیتال مجهز است و توسط میکروکنترلر کنترل می شود. گام عملیات برای این ژنراتور 1HZ است. این دارای یک صفحه نمایش 2 ، هر یک از 16 کاراکتر.

مول ایمپالس پرو Mole Impulse Pro

 

دستگاه PRO فلزیاب حرفه ای است. روش کار آن در اصل القای پالس کار است و یکی از دستگاه هایی است که می تواند برای یک جستجوی بسیار عمیق از فلزات استفاده شود. کار با این دستگاه بسیار آسان است. این دستگاه با طیف گسترده ای از سیم پیچ کار می کند.

اطلاعاتی که پیش از خرید فلزیاب باید بدانید

 تفکیک در دستگاه های فلزیاب :

به امکان تشخیص جنس فلز بوسیله دستگاه فلزیاب تفکیک گفته می شود.
اما ببینیم یک فلزیاب پیشرفته چه جنس فلزی را تفکیک می کند و چه نوع فلزاتی را تفکیک می کند:
گروه اول فلزاتی که خاصیت مغناطیس شونده دارند مانند آهن - فولاد -چدن. که بطور کل به این گروه فلزات آهنی می گویند.
گروه دوم فلزاتی که خاصیت مغناطیس شونده ندارند و غیر الکترومغناطیس هستند مانند سرب - قلع - نقره - مس - طلا - برنز - برنج - آلومینیوم-مفرغ که بطور کل به این گروه فلزات غیر آهنی می گویند.

فلزیاب تصویری جی پی ار

توجه:
یک فلزیاب یا طلایاب دارای قدرت تفکیک می تواند بگوید فلز زیر خاک آهن است یا غیر آهن آن هم با دقت های متفاوت . یک فلزیاب یا طلایاب دارای قدرت تفکیک باید از نوع پیشرفته آن بگوید فلز زیر خاک طلا  است یا نه. پس طلایاب یا فلزاب یا گنج یابی که تفکیک طلا نداشته باشد با اسباب بازی چندان تفاوتی ندارد  و هیچ کارایی ندارد و شما باید به دنبال پیدا کردن دستگاهی دیگر برای پیدا کردن گنج مورد نظر خود باشید.

 تنها شرکتی که دستگاه طلایاب و فلزیاب و گنج یاب خود را با تفکیک طلا عرضه مینماید شرکت ما است آن هم مثل شرکتهای دیگر صرفا ادعا نیست بلکه با تست در مناطق طبیعی میباشد..........

 فلزیاب تصویری جی پی ارokm

 عمق کاوش:


عمق کاوش مهمترین نگرانی استفاده کنندگان از دستگاه فلزیاب است بطور کلی عمق کاوش به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آنها عبارتند از :
۱- قدرت دستگاه - که به نوع دستگاه و مدار الکترونیک آن بستگی دار وشما با تحقیق در باره دستگاه های مختلف می توانید به عمق کاوش هر کدام پی ببرید.
۲- اندازه فلز- هر چه فلز بزرگتر باشد در عمق بیشتری قابل کشف است.
۳- جنس فلز- حساسیت دستگاه ها نسبت به فلزات مختلف متفاوت است بطوریکه مقدار مشخصی از چند فلز مختلف در عمق های متفاوتی قابل کشف است و هر دستگاه میزان عمق  کاوش متفاوتی دارد که از طریق مطالعه مقالات هر کدام اطلاعات آن را خواهید فهمید.
۴- تکنولوژی ساخت و جنس سیم پیچ دیسک جستجوگر- در ساخت دیسک های فلزیاب از فنون و آلیاژهای مختلفی استفاده می شود بعضی از دیسک های جدید عمق کاوش را تا ۳۰ درصد افزایش می دهند.
۶- شکل فلز- عمق کاوش برای اشکال مختلف اجسام فرق می کند.
۷- جنس زمین و خاک - در زمین های سنگی و سنگلاخی عمق کاوش کمتر است

  فلزیاب تصویری جی پی ارgepard gpr

فلزیاب Gepard GPR

Gepard GPR دستگاهی است انعطاف پذیر و سبک که به راحتی حمل و نقل میشود و پر قدرت در نفوذ به لایه های زمین زیر پایتان.

برای پیدا کردن مواد زیر زمینی مانند خطوط لوله ،حفره ها ،کانال ها ،لوله ها ،تونل ها و پناهگاه ها مناسب است.

رادار نفوذ در زمین Gepard سیستم انتقال از unshielded چندوجهی را به کار می گیرد تا به حداکثر عمق یعنی ۴۰ متر دسترسی یابد
این دستگاه سبک ،فرز و جمع و جور می تواند به راحتی توسط ۱ اپراتور اداره شود.

 

 نحوه کارکرد دستگاه Gepard _ GPR

گنج یاب  و فلزیاب حرفه ایGepard _ GPR  محدوده ی انتقال فرکانس که از ۶۰ مگاهرتز تا ۳۰۰ مگاهرتز آغاز می شود را به کار می گیرد که توسط آنتن تلسکوپی قابل تنظیم تشخیص داده می شود. شما فقط باید تفکیک پذیری عمق را تنظیم کنید و شروع به نقشه برداری می کنید.

داده های اندازه گیری شده به طور مستقیم از رادار نفوذ در زمین به PC تبلت آندروید منتقل می شود.

سیستم عامل آندروید اطلاعات به وسیله بلوتوث دریافت می کند  و آن را بلافاصله بر روی صفحه ی نمایش دستگاه اندروید نشان می دهد.

 فلزیاب تصویری جی پی ار

دستگاه Gepard _GPR چه چیزهایی را تشخیص می دهد ؟

Gepard _ GPR سیگنالی به زمین می فرستد و با استفاده از اکوی سیگنال ( انعکاس ) ناهنجاری های زیر سطح زمین موارد زیر را تشخیص خواهد داد :

 • دیوار زیر زمینی ،زیر زمین و تقویت بتن
 • حفره ی پنهان و گور و sepulchers
 • سطح آب و رودخانه های زیر زمینی و سفره های آب
 • خطوط لوله ی مدفون ،لوله و محافظ کابل
 • مخازن سپتیک ،جعبه ی توزیع و لوله های فاضلاب
 • تونل های مخفی و پناهگاه ها
 • گنجینه ها ،مجسمه ها و انبارها

 

نرم افزار اندروید گپارد جی پی آر ( Gepard _ GPR ) چه قابلیت هایی دارد؟

این نرم افزار قابلیت یکپارچه سازی سیگنال GPS ،نقشه های گوگل ،فیلتر کردن اتوماتیک و وارد کردن نکات برای یادآوری جزئیات خاص اسکن را دارد.

علاوه بر این دارای قابلیت فیلتر کردن اتوماتیک برای بهبود نتایج حاصل از اسکن و پیدا کردن آسان ترکیب ها و اشیای پنهان سودمند می باشد.

به خاطر GPS ترکیب شده تمامی موقعیت های اسکن همراه با داده های اسکن می توانند ذخیره شوند.

 فلزیاب تصویری جی پی ارokm

گپارد جی پی آر ( Gepard _ GPR ) را به چه زبان هایی می توان تنظیم کرد؟

انگلیسی ، فرانسه ، اسپانیایی ، ایتالیایی ، چینی و فارسی

 

لوازم جانبی اختیاری برای رادار نفوذ در زمین” Gepard GPR

چند نوع آنتن برای ارتقای Gepard _ GPR وجود دارد که هم اکنون به معرفی آن می پردازیم :

آنتن GPR  60 مگاهرتز : یک آنتن بسیار قوی ۶۰ مگاهرتز که می توان با آن اندازه گیری های ژئوفیزیکی تا عمق زیاد بدون هیچگونه مشکلی انجام داد. از این آنتن به صورت اختیاری می توانید استفاده کنید. این آنتن تا عمق 100 مگاهرتزی نفوذ می کند و در تشخیص اشیای بزرگتری که در عمق بیشتری از سطح زمین مدفون شده اند قوی تر عمل می کند و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

  

آنتن GPR  100مگاهرتز : آنتن 100 مگاهرتزی بسیار قوی و پایدار است و اگر به دنبال اندازه گیری با وضوح بسیار بالا هستید پیشنهاد می شود از این آنتن هنگام کار با Gepard _ GPR استفاده کنید.

در برابر آنتن 60 مگاهرتزی , آنتن 100 مگاهرتزی برای اشیای کوچک تری که زیر سطح زمین هستند استفاده می شود.

 فلزیاب تصویری جی پی ارgepard gpr

بسته ی قدرت OKM : به جای استفاده از باتری های AAA شما قادر به استفاده از بسته ی قدرت برای به کار انداختن رادار نفوذ در زمین گپارد می باشید

در این روش شما قادر به استفاده از رادار زیر زمینی به مدت ۱۰ ساعت به طور مداوم بدون تغییر باتری ها در هر ۳ ساعت می باشید.

 

 مشخصات فنی دستگاه :

+ انتقال داده ها : بلوتوث

+ فرکانس : ۲٫۴ -۲٫۴۸۳۵ گیگاهرتز

+ حداکثر سرعت انتقال : ۱ مگابایت در ثانیه

+ دریافت حساسیت : -۸۵ DBM

+ حداکثر برد : تقریبا ۱۰ متر

  

طریقه ی کارکرد دستگاه Gepard _ GPR

به همراه جی پی ار دفترچه راهنمایی در اختیار شما قرار می گیرد که با مطالعه آن میتوانید به راحتی با GPR کار کنید

همچنین برای اطلاعات اولیه می توانید با تماشا کردن ویدئو بالا صفحه به هر آن چه که می خواهید بدانید پی ببرید.

در ضمن هنگام تحویل گرفتن Gepard _ GPR   آموزشات لازم به شما داده خواهد شد و پس از آن شما به راحتی می توانید با طلایاب جی پی ار خود کار کنید و ثروتی که همیشه آرزوی آن را داشتید به دست آورید.

 

 مشخصات کلی دستگاه Geprad _ GPR

 • وزن کم , حمل و نقل و راه اندازی آسان
 • تبلتی به همراه دستگاه ارائه ی شود که به زبان های مختلف قابل تنظیم است و مشکلی را برای کاربر ایجاد نمی کند.
 • دارای قابلیت افزایش فیلتر ها برای دستیابی به نتایج بهتر و دقیق تر
 • متناسب با شرایط خاک و عمق زمین فرکانس هایی از 60 مگاهرتز الی 300 مگاهرتز توسط آنتن های تلسکوپی ارسال می کند.
 • دارای حافظه داخلی برای نگه داری و ذخیره کلیه اسکن های انجام شده
 • دارای GPS برای تعیین موقعیت و مکان هدف
 • باطری Gepard _ GPR قابلیت نگه داری شارژ تا 10 ساعت بدون نیاز به شارژ مجدد را دارد.
 • دارای دو آنتن GPR می باشد ( آنتن 60 مگاهرتز و آنتن 100 مگاهرتز )
 • عمق کاوش Geprad _ GPR تا 40 متر می رسد.

 

 حالت های مختلف دستگاه گپراد جی پی ار  ( Geprad _ GPR )

جی پی ار دارای دو حالت کاربری است:

 1. کاربری خودکار
 2. کاربری دستی

با استفاده از هر دو این حالت ها می توان از نقاط مختلف زمین اسکن انجام دهید و می توانید هنگام کار کردن با Geprad _ GPR این حالت های را فعال کرد که به شما کمک می کند که همزمان با اسکن گرفتن موقعیت و مکان دقیق آن را ثبت و ذخیره کنید.

 

قیمت Geprad _ GPR | قیمت دستگاه فلزیاب گپراد جی پی ار:

 (15900 یورو ) (15900 €) 

 (550,410,300 ریال ) 

 

انواع  دستگاه  گنجیاب تصویری , فلزیاب  , دوربین گنجیاب , شاقول :

 به طورکلی درجهان سه نوع دستگاه , گنجیاب , با فناوری های متفاوت  , گنجیابی , ساخته شده است ، دستگاه های ,  گنجیاب  , سکه یاب یا همان سری های ,  گنجیاب  , VLF با محدوده عمق زنی  مفید نهایت 5 متر دستگاه های  , گنجیاب , پالسی با عمق زنی مفید  , گنجیابی , نهایت 7 متر و دستگاه TR با نهایت عمق نفوذ ,  گنجیابی  , 3 الی 7 متر که سری سوم  , گنجیاب ,  به دلیل محدودیات های گسترده در کاربرد عملی و کاوش ها با استقبال عمومی مواجهه نگردیده اند . آنچه که امروز به نام دستگاه ها , گنجیاب  , تصویری GBR و دستگاه‌های  , گنجیابی , شناخته می شوند که برای , گنجیابی , یا دفینه یابی میتوان استفاده کرد و برای امور ,  گنجیابی , چون حفره یابی و آنالیز لایه های خاک کاربرد دارند و ابزارهای مناسبی برای طلا یابی ,  گنجیابی , ودفینه یابی است.

طلایاب , فلزیاب , گنجیاب  وسیله‌ای است که برای پیدا کردن اجسام فلزی ، گنج ، مخفی و یا گم شده درون زمین ، دیوار یا اجسام دیگر به کار گرفته می‌شود.


دستگاه ,  طلایاب , فلزیاب‌ ,  گنجیاب ,  میدان مغناطیسی را در اطراف لوپ , گنجیاب , ایجاد می‌کند . زمانی که جسم فلزی در محدوده میدان مغناطیسی , گنجیاب , قرار بگیرد شدت میدان مغناطیسی تغییر کرده و دستگاه طلایاب , فلزیاب , گنجیاب , با این تغییرات متوجه وجود فلز یا گنج در اطراف دیسک , گنجیاب , خواهد شد و آنرا آشکار اسکن و اطلاع می‌دهد. هر چقدر شدت میدان مغناطیسی تولید شده توسط دستگاه , گنجیاب , بیشتر باشند عمق کشف فلز یا گنجیابی بیشتر خواهد بود. عمق کاوش یا گنج یابی توسط طلایاب , فلزیاب , گنجیاب , با توجه به اندازه ، شکل و جنس فلز یا گنج تغییر می‌کند کمتر یا بیشتر می‌شود.

برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر و مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتردر مرود دستگاه , گنجیاب , تصویری , فلزیاب , دوربین گنجیاب , شاقول با شماره 09195699287 در تماس باشید 

 

تماس با اسپادانا فروش دستگاه فلزیاب طلایاب گنج یاب

آدرس : امارات متحده عربی دبی دیره بین اتصالات و شهرداری ساختمان المصرف شماره 5

 شماره تماس : 00971508799773  - 0097142501354  شماره تماس ایران : 09195699287

پست الکترونیک : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید     کانال تلگرام فلزیاب طلایاب گنج یاب اسپادانا    اینستاگرام فلزیاب طلایاب گنج یاب    آپارات فلزیاب طلایاب گنج یاب اسپادانا

X

Right Click

No right click